Select Page

Autor: newsmed.pl

Refundacja – poziomy odpłatności leku

Lekarz, który wypisuje receptę, może oznaczyć poziom odpłatności leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w następujący sposób: nie wpisuje odpłatności – jeśli produkt występuje w wykazie leków refundowanych w jednej odpłatności lub jeśli przepisuje go za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu. Lek może mieć dwa poziomy odpłatności – w zależności od wskazania, w jakim ma być stosowany. W przypadku konkretnego leku, kiedy zakres wskazań objętych refundacją przewiduje refundację we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, lek jest wydawany z odpłatnością 30% (wyższą), a kiedy ten sam lek jest przepisany w zakresie wskazań objętych refundacją (np. nowotwory złośliwe), wówczas poziom odpłatności ustalono na „bezpłatnie”; wpisuje odpłatność określoną w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; wpisuje symbol „P” – w przypadku przepisywania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu; wpisuje B lub równoważne (przez „równoważne” należy rozumieć, że na recepcie można wpisać słowo „bezpłatnie” lub „bezpłatny” oraz każdy inny skrót tych słów) – jeśli produkty mają zostać wydane bezpłatnie; wpisuje R lub równoważne (przez „równoważne” należy rozumieć, że na recepcie można wpisać słowo „ryczałt” oraz każdy inny skrót tego słowa) – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością ryczałtową; wpisuje 30% – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością 30% limitu finansowania; wpisuje 50% – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością 50% limitu finansowania; wpisuje X lub 100% –...

Read More

Recepta lekarska na leki refundowane

Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą nabycia refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Recepta na produkty refundowane może zostać zrealizowana w aptekach lub punktach aptecznych, które zawarły umowę z NFZ (apteki te umieszczają w widocznym miejscu tablicę informującą o zawarciu umowy z Funduszem). Warto wiedzieć:   Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 różnych produktów (gotowych leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych) lub podwójna ilość leku recepturowego. Na jednej recepcie może zostać przepisany tylko jeden produkt leczniczy zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe. Osoba uprawniona może wystawić do dwunastu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni (z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania), a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6 miesięcy. W przypadku recepty na lek recepturowy będący maścią, kremem, mazidłem, pastą albo żelem do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Jednorazowo można wystawić do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 120 – dniowego okresu stosowania. Jeżeli na recepcie nie podano sposobu dawkowania leku refundowanego pacjent może otrzymać nie więcej jak dwa najmniejsze opakowania leku. W przypadku kiedy...

Read More

Zasady wydawania leków z apteki – recepta

Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept pro auctore, pro familia jest podstawą nabycia: leku refundowanego; środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego; wyrobu medycznego; wyposażenia wyrobu medycznego; wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro; wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Termin realizacji recepty Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub 30 dni od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji...

Read More

Wyroby medyczne – definicja

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych mają zapewnić, aby do obrotu i do używania były wprowadzane tylko te wyroby, które spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania UE. Europejski system bezpieczeństwa i dopuszczenia na rynek produktów spełniających wymagania UE obliguje do przeprowadzenia – właściwej dla danego wyrobu – procedury oceny zgodności, sporządzenia deklaracji zgodności WE, do uzyskania certyfikatu zgodności oraz do umieszczenia na wyrobie znaku CE. Dyrektywy medyczne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Źródło: Ministerstwo Zdrowia –...

Read More

Przeciwdrobnoustrojowe powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe, które w sposób aktywny i ciągły zabijają drobnoustroje wywołujące zakażenia. Każdego dnia mamy kontakt z różnymi powierzchniami dotykowymi. Od uchwytów w środkach transportu po klamki, klawiatury oraz telefony, dotyk stanowi nieodłączną część codziennego funkcjonowania. Niestety, przedmioty, których dotykamy dotykają także inni. Częsty kontakt może doprowadzić do rozwoju na powierzchniach licznych drobnoustrojów, narażając tym samym zdrowie użytkowników. Szkodliwe organizmy mogą bytować na powierzchniach ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego przez kilka dni a nawet miesięcy, wciąż stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.[1] Ponieważ jesteśmy świadomi, że 80% chorób zakaźnych przenoszonych jest przez dotyk, ewidentna staje się konieczność czyszczenia tych...

Read More