Miedź Przeciwdrobnoustrojowa to nie tylko nazwa, ale zarazem nowa kategoria materiałów. Jest to jedyny materiał o udowodnionej skuteczności w zwalczaniu groźnych mikrobów, powodujących infekcje.

Wiodące firmy produkujące sprzęt szpitalny, meble i aparaturę wykorzystują tę nazwę w celu podkreślenia, iż ich produkty zawierają Miedź Przeciwdrobnoustrojową – najbardziej efektywny materiał przeciwdrobnoustrojowy na świecie do wykonywania powierzchni dotykowych..

Znak określa udowodnioną naukowo skuteczność przeciwdrobnoustrojową, poprzedzoną badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi oraz niezależnej weryfikacji przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny stały środek powierzchniowy zarejestrowany przez w/w Agencję do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych* powodujących infekcje.

Wykorzystanie nazwy jest nadzorowane i opisane poniżej:

Poza Stanami Zjednoczonymi

Jeżeli wytwórca i producent chcą wykorzystać znak Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej poza USA, muszą najpierw uzyskać pozwolenie Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Miedzi lub lokalnego Centrum Miedzi (Centrum Promocji Miedzi właściwe dla Wielkiej Brytanii i Irlandii). Pozwolenie wykorzystania znaku, marki lub nazwy wymagać będzie ścisłego przestrzegania określonych zasad użytkowania, oraz przedstawienia stosownej dokumentacji iż wszystkie produkty wykonane są z określonych stopów Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej.

W Stanach Zjednoczonych

W USA istnieją określone przepisy prawne: jeżeli wytwórca lub producent chce wykorzystać znak Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej na terenie USA, musi uzyskać pozwolenie Centrum Promocji Miedzi oraz posiadać rejestrację w Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska. Pozwolenie wykorzystania znaku, marki lub nazwy wymagać będzie ścisłego przestrzegania określonych zasad użytkowania, oraz przedstawienia stosownej dokumentacji iż wszystkie produkty wykonane są z określonych stopów Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej. Nieprzestrzeganie zasad Agencji poskutkuje odwołaniem decyzji i/lub wszczęciem kroków prawnych.


Organizacje związane z Marką

Za najefektywniejszą powierzchnią przeciwdrobnoustrojową stoi zunifikowana sieć organizacji zajmujących się wdrażaniem nowych i starszych technologii, w celu rozwiązywania współczesnych problemów na skalę światową.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi, a także lokalne Centra Miedzi budują od 20 lat wiedzę w dziedzinie nauki i praktycznego wykorzystania przeciwdrobnoustrojowych właściwości miedzi, tworząc solidne podstawy technologii w oparciu o dowody i badania naukowe.

Opublikowane w 1983 wyniki badań klinicznych doktor Kuhn, skłoniły Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi do wspierania badań nad skutecznością wpływu miedzi na główne drobnoustroje zagrażające obecnie służbie zdrowia, w tym gronkowca złocistego (MRSA), E. Coli, grypę typu A, Clostridium difficile czy odpornej na działanie wankomycyny bakterii Enterococcus faecalis.

Szybkie, szerokie spektrum efektywności przeciwdrobnoustrojowej miedzi, dowiedzione w warunkach laboratoryjnych, zachęciło badaczy na całym świecie (Wielka Brytania, USA, Chile, Japonia, Niemcy, Finlandia i Afryka Południowa) do podjęcia badań nad działaniem miedzi w trudnych warunkach środowiskowych. Opublikowane wyniki pokazują, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa może znacznie obniżać poziom zanieczyszczenia, jest więc dobrym wyborem do pokrywania powierzchni dotykowych, tam gdzie stopień higieny stanowi kwestię najwyższego znaczenia.

Centra Miedzi podnoszą obecnie świadomość wśród pracowników kontroli zakażeń, architektów, projektantów, ośrodków opieki zdrowotnej i zarządców obiektów, w przyjęciu technologii stosowania Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej do celów higieny w ośrodkach zdrowia.

Chociaż ta właściwość miedzi znana jest od wieków, dopiero niedawno naukowcy opublikowali dowody z badań, co z kolei zachęciło dostawców i producentów do rozwinięcia rynku produktów miedzianych w walce z wszechobecnymi infekcjami.

Centra Miedzi to organizacje non-profit, wspierające działania przemysłu i akademii, mające na celu wdrażanie nowych i starych technologii miedziowych w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Centra takie współpracują bezpośrednio z firmami produkującymi i wytwarzającymi materiały i produkty na bazie miedzi, oddając swój wkład i doświadczenie dla całego przemysłu, co z kolei pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań z korzyścią dla użytkowników końcowych.

Problemy społeczne takie jak infekcje związane z opieką zdrowotną stanowią problem globalny, a Centra Miedzi we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem ds. Miedzi umożliwiają wprowadzanie na rynek najnowszych osiągnięć technologicznych takich jak Miedź Antydrobnoustrojowa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Miedzi to wiodąca organizacja, promująca korzyści wynikające ze stosowania miedzi dla społeczeństwa. Misją firmy, z siedzibą w Nowym Jorku, jest połączenie wyjątkowych właściwości, jakie czynią z niej niezbędny składnik życia, z dokonaniami naukowymi i technologicznymi, dla celów wyższych standardów życia na świecie. Stowarzyszenie ma swoje siedziby w Brukseli, Santiago, Nowym Jorku i Singapurze. Stowarzyszenie, dzięki lokalnym filiom i 31 Centrom Miedzi, wdraża swoje programy i inicjatywy w ponad 50 krajach.

Razem, tworzą one zespół organizacji stojących za jedną marką.


 

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o potwierdzonej skuteczności przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% bakterii w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, powodująca zakażenie bakteryjne pochwy, odporna na działanie wankomycyny

Dalsze badania[1] wykazały, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia.

Badanie[2] przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami. Badania przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa pokrywa i uzupełnia, niemniej nie zastępuje standardowych działań ochronnych, wykazujących skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

 

Źródło: http://www.antimicrobialcopper.org/pl/