Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia dla grupy JGP D45:

  • Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 18 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

Powered by WPeMatico