nr ogłoszenia: 11109, poz. 1848

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

audytora wewnętrznego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w celu dokonania oceny kontroli zarządczej oraz przedstawienia wniosków, zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki, przyczyniając się do podejmowania przez Kierownictwo decyzji mających wpływ na wszystkie obszary jej działania, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu.
 • Monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających mające na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu.
 • Dokumentowanie wyników analizy ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych przydzielonych przez audytora kierującego pracą Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego, oraz rocznego planu audytu, w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Ministerstwa.
 • Uczestniczenie w procesie analizy ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania Ministerstwa na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, oraz wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Gromadzenie planów audytu, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów, oraz na ich podstawie przygotowywanie informacji i materiałów na potrzeby Komitetu Audytu, a także zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu.
 • Współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych w celu wypracowania metodyki audytu wewnętrznego, koordynacji zadań audytowych o charakterze systemowym, planowania zakresu szkoleń i koordynowania oceny zewnętrznej komórek audytu wewnętrznego w resorcie zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15, posiada windę, pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku „B” i „C”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • 3 lata doświadczenia w realizacji zadań audytowych lub na stanowisku związanym z przeprowadzeniem kontroli,
 • uprawnienia do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych (art.286 ust.1),
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad wdrażania funduszy unijnych,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się,
 • umiejętności wystąpień publicznych.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie metodyki prac audytowych, obsługi funduszy UE,
 • chęć podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 29.05.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „audytor wewnętrzny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego poz. 1848”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,76 do 3,8.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63-49-247,
 • w Biurze Kadr – (22) 63-49-665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico