Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki temu służba zdrowia zachowa publiczny charakter, a za zdrowie obywateli znów jest odpowiedzialne państwo.

„To jest ustawa, która ma coś zmienić; coś, co w ostatnich kilku latach działało źle. Powszechność dostępu to jedna z najbardziej istotnych cech współczesnego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszy jest interes i prawo obywateli, a w tym przypadku przede wszystkim pacjentów. To oni są celem tej nowelizacji i ich prawo do dostępu do bezpiecznej i przyzwoitej opieki zdrowotnej”  – minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Co zmieniła nowelizacja

  • Podmioty publiczne mogą zbywać część udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa lub w spółkach jednostek samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że zachowają pakiet większościowy (czyli zachowają kontrolę nad placówką).
  • SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) nie mogą być przekształcane w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty netto.
  • W istniejących spółkach kapitałowych, w których podmioty publiczne mają ponad 50% udziałów, nie będą wypłacane dywidendy.
  • Szpitale nie mają już obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
  • Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ.
  • Podmiot tworzący może przekazać swój SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. jednostce samorządu terytorialnego lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu mogą przekazać szpital marszałkowi województwa).
  • Podmiot tworzący ma większy nadzór nad SPZOZ (kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku).

Powered by WPeMatico