W związku z artykułem „Coraz dalej do lekarza” opublikowanym 29 grudnia 2017 r. w „Gazecie Wyborczej”, który zawiera informacje wprowadzające pacjentów w błąd, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Poprawa koordynacji opieki nad pacjentem

Celem reformy podstawowej opieki zdrowotnej jest poprawa koordynacji opieki nad pacjentem i optymalizacja procesu leczenia oraz zwiększenie jego efektywności. Doświadczenia innych krajów pokazują, że dobrze rozwinięta i zorganizowana podstawowa opieka zdrowotna jest w stanie zaspokoić większość potrzeb zdrowotnych populacji. W tym też kierunku podejmowane są zmiany systemowe. Reforma będzie wdrażana stopniowo, na przestrzeni najbliższych siedmiu lat.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza model opieki koordynowanej, gwarantujący pacjentowi ciągłość i kompleksowość terapii. Rozwiązanie to wdrożone zostanie, w skali ogólnopolskiej, od 1 października 2020 r., po szczegółowym przetestowaniu jego założeń oraz wypracowanych mechanizmów i narzędzi dla zintegrowanego systemu opieki, w ramach tzw. programu pilotażowego, którego realizacja planowana jest do 31 grudnia 2019 r.  Program pilotażowy będzie obejmował wybrane choroby przewlekłe, istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Niezależnie od wprowadzonych zmian, pacjentowi nadal przysługiwać będzie, na zasadach ogólnych, prawo wyboru świadczeniodawcy (lekarza specjalisty, szpitala itd.).

Wbrew sugestiom, nie jest prawdą, że w nowym modelu opieki lekarz rodzinny będzie wystawiał pacjentom skierowania na leczenie specjalistyczne tylko do tych lekarzy, z którymi będzie miał zawarte umowy tzw. „podwykonawstwa”.

Szczegółowe kryteria wyboru ofert

Większość kryteriów dotyczących sprzętu lub dostępu do badań znajduje się w już obowiązującym rozporządzeniu z dnia 5 sierpnia 2016 r. i nie jest wprowadzane w ramach obecnie procedowanej nowelizacji rozporządzenia.

Nowelizacja rozporządzenia zawiera także szereg kryteriów, których spełnienie możliwe jest przez małe podmioty niepowiązane organizacyjnie ze szpitalem (np. kryterium premiujące realizację przez oferenta świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej czy kryterium ciągłości, nieprzerwanej realizacji umowy, które równoważą kryteria premiujące większe podmioty).

Przygotowany projekt rozporządzenia premiuje m.in. oferty tych świadczeniodawców, którzy zapewniają udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób jak najbardziej kompleksowy, tj. zapewniają możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. Nie oznacza to jednak, że premiowane automatycznie będą wyłącznie duże, przyszpitalne podmioty, gdyż kompleksowość zapewnić można również przy pomocy podwykonawców.

Przygotowany w Ministerstwie Zdrowia projekt rozporządzenia nowelizujący rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, znajduje się obecnie (do 29 grudnia br.) w konsultacjach publicznych. Przekazany do konsultacji projekt poddany zostanie w następnej kolejności  analizie pod kątem uwag zgłoszonych w trakcie wskazanych konsultacji i może ulec zmianie.

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa szczegółowe kryteria wyboru ofert, w  oparciu o które dokonywany będzie wybór najlepszych ofert  spośród tych, które zostały złożone w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na danym obszarze kontraktowania. Obszar kontraktowania określa Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, a dokonując podziału województwa na obszary postępowania (kontraktowania) obowiązany jest je tak kreować, by zapewnić równomierny dostęp do świadczeń na terenie całego województwa

Szczegółowe kryteria wyboru ofert, są to warunki, których spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na danym obszarze postępowania. Niespełnienie tych warunków nie wyklucza świadczeniodawcy z możliwości zawarcia z nim umowy, a jedynie skutkuje uzyskaniem niższej liczby punktów rankingowych, co w konsekwencji oznaczać może wybór ofert konkurencyjnych świadczeniodawców, w przypadku ich istnienia na danym obszarze kontraktowania.

Kryteria uszczegóławiają określony na gruncie art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach katalog, zgodnie z którym złożone w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferty należy porównać biorąc pod uwagę jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cenę, oraz współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i posiadanie ważnej pozytywnej opinii wojewody o celowości inwestycji.

Określając kryteria oraz nadając im wartość punktową, kierowano się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Powered by WPeMatico