DYREKTOR LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 2260) oraz § 2 pkt 2) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1957), Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) winni spełniać następujące warunki:

1)        posiadać tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)        posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2.      Wymagania dodatkowe, które będą brane pod uwagę podczas rozmowy kandydata z komisją konkursową. Kandydat powinien:

1)      posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service) lub w Lotniczych Zespołach Transportu Sanitarnego w Polsce lub za granicą, w ogólnej liczbie przepracowanych godzin nie mniejszej niż 1200 (dokument potwierdzający należy złożyć wraz z ofertą);

2)      być lekarzem systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

3)      posiadać biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 – ADVANCED według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (certyfikat lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego należy złożyć wraz z ofertą);

4)      przygotować pisemną koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem (dokument musi liczyć nie więcej niż 10 stron formatu A4, należy złożyć wraz z ofertą) ze szczególnym uwzględnieniem:

– rekrutacji personelu lekarskiego,

– nadzoru nad wykonywanymi obowiązkami przez personel lekarski,

– szkolenia personelu lekarskiego,

– kontroli jakości pracy personelu lekarskiego,

– rozwoju w obszarze medycznym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie  Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczych Zespołów Transportu Sanitarnego,

– współpracy z pionem medycznym Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;

5)      posiadać znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;

6)      posiadać znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

7)      posiadać znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

8)      posiadać znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zawodów medycznych;

9)      posiadać znajomość norm europejskich dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

3.      Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)     dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i  2) ogłoszenia;

3)     dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

4)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

5)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.);

6)     oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

7)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4.      Dokumenty, o których mowa w ust. 3, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w sekretariacie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego albo przesyłać w zamkniętych kopertach na adres:

 

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM”

wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

5.      Na prośbę komisji konkursowej kandydaci są obowiązani przedstawić oryginały dokumentów.

6.      Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00.

7.    Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dostępne są na pisemny wniosek w sekretariacie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:35.

8.      Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 3, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

9.      Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Powered by WPeMatico