Minister Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

siedziba: ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

 

 1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr Konrada Vietha w Radomiu (RCKiK) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora RCKiK;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
 5. posiada obywatelstwo polskie;
 6. korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora RCKiK;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora RCKiK;
 3. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora RCKiK;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również  ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata), należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU

wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

Termin składania ofert upłynie w dniu 2 czerwca 2017 r.

 1. Statut RCKiK, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za lata 2014 i 2015 dostępne są na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
  Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
 2. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
 3. RCKiK nie zapewnia mieszkania służbowego.
 4. Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Powered by WPeMatico