W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zapewniamy, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów.

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania – z terminem zgłaszania uwag do 1 lutego 2017 roku. Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania.

Projekt przekazany do konsultacji zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:

  • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
  • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
  • listę aktywną pacjentów.

Proponujemy także, aby do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy POZ uznawać również lekarzy, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów.

Powered by WPeMatico