nr ogłoszenia: 7381    poz.  1801                                    

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie zestawień, analiz i wizualizacji na potrzeby analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w ramach projektu unijnego „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • wykorzystywanie w analizach danych z innych źródeł istotnych z punktu widzenia funkcjonowania pojedynczego podmiotu (zachorowalność, chorobowość, zmiany demograficzne),
 • tworzenie propozycji sposobów prezentacji informacji: tworzenie wskaźników, wizualizacja danych jednostkowych,
 • tworzenie narzędzi do analizy i wizualizacji, ich optymalizacja pod kątem czasu wykonywania poleceń,
 • wyszukiwanie wytycznych, analiz, raportów dotyczących analizy sposobu funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu lub na kierunku: informatyka / statystyka / matematyka,
 • pół roku doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość co najmniej podstaw statystyki/ekonometrii,
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (R),
 • podstawowa znajomość SQL,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).

wymagania dodatkowe:

 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub w badaniach naukowych,
 • doświadczenie w tworzeniu modeli prognostycznych,
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa

Z dopiskiem „główny Specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1801

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA ZADANIA 6 PROJEKTU UNIJNEGO „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

 

Powered by WPeMatico