nr ogłoszenia:23756, poz. 1911

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. koordynacji i rozwoju e-zdrowia w Wydziale Koordynacji Polityki Rozwoju w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestnictwo w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Udział w pracach z zakresu rozwoju e-zdrowia, w tym telemedycyny i m-zdrowia.
 • Prowadzenie spraw dotyczących publicznych systemów teleinformatycznych planowanych, realizowanych i zrealizowanych w sektorze zdrowia, w tym w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra.
 • Współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych i programów pomocowych, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju oraz Urzędami Marszałkowskimi w celu zapewnienia sprawnej koordynacji wdrażania tych programów, ze szczególnych uwzględnieniem obszaru e-zdrowia.
 • Uczestnictwo w pracach zespołów roboczych powoływanych przy Komitecie Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz prowadzenie innych form współpracy eksperckiej w ramach koordynacji działań realizowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy 2014 – 2020, w szczególności w obszarze e-zdrowia.
 • Monitorowanie, gromadzenie i dystrybuowanie informacji dotyczących realizowanych projektów z zakresu e-zdrowia, w tym telemedycyny i m-zdrowia.
 • Uczestnictwo w pracach z zakresu statystyki publicznej oraz wykonywanie zadań w ww. obszarze w ramach właściwości Departamentu.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z koordynowaniem realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • wiedza z zakresu e-zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 19.03.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. koordynacji i rozwoju e-zdrowia w Wydziale Koordynacji Polityki Rozwoju w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – poz. 1911”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Urząd/ Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico