nr ogłoszenia: 16011, poz. 1872

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej weryfikacji pod względem formalno-prawnym projektów porozumień międzyinstytucjonalnych, umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów (w tym ich zmian) oraz umów cywilnoprawnych zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych w ramach tzw. Pomocy Technicznej,
 • sporządzanie analiz i stanowisk w szczególności w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich, pomocy publicznej, finansów publicznych, systemu ochrony zdrowia, a także
  w zakresie problematyki e-zdrowia, w szczególności w zakresie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Ministra Zdrowia w zakresie wydatkowania środków europejskich, obejmujących w szczególności wydawanie decyzji o zwrocie w całości lub części dofinansowania przez beneficjentów oraz stosowaniu wobec nich ulg i umorzeń, o których mowa w ustawie
  o finansach publicznych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących e-zdrowia, w tym w zakresie przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
  a także opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez inne jednostki organizacyjne,
 • przygotowywanie projektów postanowień i innych pism w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości Departamentu,
 • przygotowywanie wzorów decyzji i umów oraz pełnomocnictw i upoważnień, w zakresie właściwości Departamentu, w celu prawidłowego zabezpieczenia interesów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów oraz innych instytucji w zakresie interpretacji przepisów prawa unijnego i krajowego oraz w zakresie problematyki e-zdrowia,
 • monitorowanie zmian odpowiednich przepisów krajowych i unijnych oraz orzecznictwa sądowego, a także dokonywanie analiz ich wpływu na system wdrażania funduszy europejskich oraz obszar e-zdrowia, w celu prawidłowego wdrażania przez Ministra Zdrowia projektów finansowych z funduszy europejskich i projektów z zakresu e-zdrowia.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na pierwszym piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku do spraw obsługi prawnej,
 • wiedza z zakresu procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych dot. w szczególności czynności podejmowanych w stosunku do beneficjentów wdrażających fundusze europejskie,
 • wiedza z zakresu systemu ochrony zdrowia, w tym e-zdrowia,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • komunikacja,
 • organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2),
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem funduszy europejskich lub programów pomocowych,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność współpracy z tzw. trudnymi klientami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenie zawodowego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.10.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia (poz. 1872)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 11393).

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia
z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,3 do 3,0.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico