nr ogłoszenia: 7382 poz. 1802                                     


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami w zakresie opracowania koncepcji rozbudowy bazy analiz i jej wdrażania,
 • bieżąca realizacja działań związanych z udostępnianiem wiedzy, administracja i rozbudową bazy analiz.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Departament Analiz i Strategii mieści się w zabytkowym budynku w Warszawie przy ul. Długiej 5; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka, ekonometria, finanse i rachunkowość, matematyka, fizyka, metody ilościowe w ekonomii,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych,
 • znajomość języka SQL, modelu relacyjnych baz danych oraz umiejętność obsługi głównych serwerów baz danych,
 • znajomość środowiska statystycznego R,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność programowania w wybranym języku programowania.

wymagania dodatkowe:

 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z dużymi bazami lub hurtowniami danych,
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego we wdrażaniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora prywatnego lub jednostkach administracji publicznej,
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub współpracy przy projektach unijnych,
 • znajomość podstawowych pojęć związanych z e-learningiem i zarządzaniem wiedzą,
 • znajomość tematyki map potrzeb zdrowotnych,
 • podstawowa znajomość języka JavaScript lub PHP,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy z dostawcami usług.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategiipoz. 1802.

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2018) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico