nr ogłoszenia: 7384  poz. 1803


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami w zakresie opracowania koncepcji rozbudowy bazy analiz i jej wdrażania,
 • opracowanie dokumentacji przetargowej i konkursowej na wybór wykonawców usługi rozbudowy bazy analiz,
 • współpraca w zakresie szaty graficznej bazy analiz i dbałość o zapewnienie identyfikacji wizualnej bazy analiz, zgodnie z wytycznymi UE oraz standardami Ministerstwa Zdrowia,
 • bieżący monitoring realizacji działań związanych z udostępnianiem wiedzy i rozbudową bazy analiz.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ulicy Długiej 5; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad budowy stron internetowych i redagowania tekstów publikowanych na portalach edukacyjnych,
 • znajomość podstawowych pojęć związanych z e-learningiem i zarządzaniem wiedzą,
 • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora prywatnego/ jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami usług udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie w pracy z użytkownikami systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie w tworzeniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca przy projektach unijnych,
 • znajomość tematyki map potrzeb zdrowotnych,
 • podstawowa znajomość języka JavaScript,
 • umiejętność kodowania w programie R,
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych i praktyczna umiejętność jej stosowania,
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014 – 2020,
 • znajomość wytycznych w zakresie oznaczeń projektów unijnych, w szczególności POWER.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1803”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico