nr ogłoszenia: 9615  poz. 1825

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie budżetu w układzie zadaniowym dla części 46 – Zdrowie,
 • opracowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie części 46,
 • opracowanie planu działalności dla działu administracji rządowej – Zdrowie,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz osiągniętych wartości mierników dla Ministerstwa Zdrowia jako dysponenta środków III stopnia,
 • opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości liczbowej i opisowej w części 46 w ujęciu zadaniowym,
 • opracowywanie projektu budżetu części 46 – Zdrowie w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność w zakresie zadań merytorycznych departamentów, składek do organizacji międzynarodowych, rent i odszkodowań,
 • informowanie Biura Dyrektora Generalnego oraz departamentów o kwotach wydatków ujętych w rozdziale 85195 na zadania merytoryczne departamentów, celem opracowania planów finansowych oraz dokonywanie zmian w ciągu roku.
 • uruchamianie środków finansowych dla Biura Dyrektora Generalnego MZ oraz prowadzenie ewidencji przekazywanych środków.

 

Warunki pracy:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze w budynku „B”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • biegła znajomość programów działających w systemie Windows (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 1 rok doświadczenia w administracji rządowej związanego z zagadnieniami budżetu państwa,
 • znajomość zagadnień ochrony zdrowia,
 • umiejętność działania w sytuacjach nietypowych,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr ,

ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – poz. 1825″

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.).

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,60 do 2,449.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 520,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 521

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico