nr ogłoszenia: 8414    poz. 1813

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego specjalisty w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją NPZ, w tym planowanie, wdrażanie i ewaluacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w NPZ, w szczególności w zakresie ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
 • gromadzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej skuteczności i efektywności interwencji dotyczących zdrowia populacji a także relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Prowadzenie analiz i prognoz dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań,
 • organizacja i udział w spotkaniach związanych z koordynacją realizacji NPZ przez Ministerstwo Zdrowia, w tym obsługa Rady do spraw zdrowia publicznego oraz Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia,
 • uczestniczenie w procedurze powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), w szczególności w zakresie ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
 • opracowywanie propozycji nowych zadań z zakresu medycyny pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych, ze szczególnym uwzględnieniem z zakresu medycyny pracy. Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach (konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych),
 • współpraca z innymi wydziałami Departamentu Zdrowia Publicznego, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu medycyny pracy oraz innymi organami administracji, w tym konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących właściwości wydziału.

 

Warunki pracy:

 • stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, wskazana jest dyspozycyjność;
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

wymagania dodatkowe:

 • studia lub specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia lub w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • roczne doświadczenie w pracy w obszarze ochrony zdrowia lub administracji publicznej,
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka oficjalnego ONZ, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu służby medycyny pracy, prawa pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 24.02.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

ul. Miodowa 15 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale ds. NPZ w Departamencie Zdrowia Publicznego – poz. 1813”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.).

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,499.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

– w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 318,

– w Biurze Kadr (22) 63 49 276

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico