nr ogłoszenia: 21666, poz. 1895

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie siecią teleinformatyczną urzędu zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informatycznego urzędu,
 • administrowanie zasobami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach z dostępem do sieci i aplikacjami zgodnie z kompetencjami pracowników komórek organizacyjnych, a także
  z Polityką Bezpieczeństwa Informatycznego urzędu,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi tworzącymi sieć teleinformatyczną urzędu,
 • utrzymywanie i administrowanie systemami informatycznymi Ministerstwa Zdrowia w celu zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji,
 • wykonywanie kopii awaryjnych danych zgromadzonych w systemach informatycznych urzędu,
 • prowadzenie bieżącej obsługi serwisowej sprzętu informatycznego w urzędzie w zakresie określonym instrukcją obsługi sprzętu i oprogramowania.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; możliwa praca w uciążliwych warunkach środowiskowych (serwerowania, tj. niższa temperatura, hałas), transport sprzętu komputerowego na terenie urzędu; wymagana jest odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami i sieciami informatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • dobra znajomość systemów Linux (Debian, CentOS) szczególnie w zakresie usługi poczty elektronicznej (Exim), DNS (Bind), serwer WWW (Apache), serwer baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7/8.1/10 oraz serwerowych MS Windows 2008 R2/ 2012 R2/ 2016,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej,
 • wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu serwerowego i sieciowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 • certyfikat CCNA lub inny potwierdzający specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Certyfikat powinien być terminowy – ważny maksymalnie 5 lat,
 • znajomość technologii wirtualizacji opartej o Hyper-V (w tym usługa Microsoft Failover Cluster),
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.02.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (poz. 1895)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 276.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico