nr ogłoszenia:  7937                            poz.  1807

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac analitycznych w obszarze definiowania kryteriów oceny ofert, w szczególności w zakresie oceny jakości i dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • przeprowadzanie analiz i symulacji z użyciem narzędzia informatycznego wspomagającego proces oceny stosowania kryteriów, w szczególności w zakresie ich rangi w łącznej ocenie oferty,
 • sprawowanie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym badanie decyzji Prezesa NFZ i dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, uchwał Rady NFZ i rad oddziałów wojewódzkich NFZ, w zakresie właściwości Wydziału,
 • opracowywanie i wydawanie interpretacji przepisów pozostających w zakresie właściwości  Wydziału,
 • opracowywanie, opiniowanie i udział w uzgadnianiu aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi na działalność NFZ wpływające do Ministra Zdrowia, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym  prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępności do świadczeń w zakresie właściwości Wydziału,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału.

 

Warunki dotyczące miejsca, charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest odporność na stres i dyspozycyjność związana m.in. z udziałem w różnych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;

Urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 5; pokój mieści się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub w dziedzinie zdrowie publiczne,
 • co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym co najmniej 3 letnie w zakresie prowadzenia postępowań i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń gwarantowanych, w tym zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowego realizowania zadań,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel, PowerPoint).

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.02.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

 Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa,

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – poz. 1807”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.)

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,5.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:

– w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 22 860 11 10,

– w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Powered by WPeMatico