nr ogłoszenia: 23341, poz. 1902

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami w Biurze Finansowo-Gospodarczym

Liczba lub wymiar etatu:1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie opracowywania planów udzielania zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Koordynowanie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Udzielanie merytorycznej pomocy wnioskodawcom (przedstawicielom komórek organizacyjnych) w zakresie sformułowania przedmiotu zamówienia i wymagań w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie analizy materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ich zgodności z ustawą.
 • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacji, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia, projekty umów oraz inne dokumenty wymagane ustawą.
 • Udział w pracach komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
 • Wnioskowanie o powołanie ekspertów, niezbędnych do prawidłowej realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych procedur działania dotyczących systemu i organizacji udzielania zamówień publicznych w Biurze oraz organizowanie procesu ich wdrażania.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze w części „A”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z samodzielnym prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Zamawiającego oraz opracowywaniem regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • sumienność, samodzielność,
 • bezstronność w ocenie zjawisk i zdarzeń,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • DO APLIKACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ OPRACOWANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA art. 26 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. OPRACOWANIE DO 2 STRON A4 CZCIONKA ARIAL 11,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.03.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami  w Biurze Finansowo-Gospodarczym (poz. 1902)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 276.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico