nr ogłoszenia: 15397, poz.  1869

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem całodobowego dyżuru w celu zapewnienia monitorowania zagrożeń oraz przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  w zakresie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • pozyskiwanie, dokonywanie wstępnej analizy, weryfikacja i uzupełnianie informacji dotyczących zdarzeń, potencjalnych zagrożeń i sytuacji negatywnie wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne ludności,
 • sporządzanie i przekazywanie raportów dobowych do określonych osób, podmiotów, służb i instytucji,
 • uczestniczenie w opracowywaniu dokumentów na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz uruchamianiu, w przypadku wystąpienia zagrożeń, procedur związanych
  z zarządzaniem kryzysowym,
 • zbieranie i aktualizacja informacji o stanie sił i środków medycznych w ochronie zdrowia oraz innych danych niezbędnych do wykorzystania w procesie zarządzania kryzysowego,
 • uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z planowania cywilnego,
 • udział w szkoleniach, ćwiczeniach, treningach w zakresie zarządzania kryzysowego.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, praca w systemie zmianowym 12-godzinnym (dzień/noc) również w soboty, niedziele i święta, wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą
  o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania ochrony zdrowia,
 • znajomość struktur i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook), internet oraz Lex,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność weryfikacji danych,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia lub zarządzania kryzysowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • ukończone kursy i szkolenia dotyczące organizacji ochrony zdrowia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych – poz. 1869”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,0 do 2,39.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico