W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych przygotowaliśmy m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna. Przygotowujemy się do jej realizacji.

Postulaty środowiska ratowników medycznych

 • Wzrost wynagrodzeń.
 • Upaństwowienie systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne od 1 stycznia 2018 r.
 • Przyspieszenie prac nad projektem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o PRM i pozostawienie w projekcie m. in. zapisów dotyczących etatyzacji oraz trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego, a także wzrost nakładów finansowych.

 

Nasze działania

 

Podwyżki wynagrodzeń

Chcemy zwiększyć wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy – niezależnie od formy zatrudnienia – z czego:

 • 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 r.,
 • kolejne 400 zł (do łącznej kwoty 800 zł na etat przeliczeniowy w postaci dodatku do wynagrodzenia) zostanie przyznane od 1 lipca 2018 r.

Podwyżki otrzymają też pielęgniarki zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, będących podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM, które nie zostały objęte podwyżkami dla pielęgniarek i położnych w systemie 4×400 zł.

Nakłady budżetu państwa z tytułu podwyżek w zaproponowanej wysokości wyniosą około 37 mln zł w roku 2017 oraz około 111 mln zł w roku 2018.

Obecnie pracujemy nad kwestiami formalnymi, które umożliwią skuteczne przekazanie podmiotom leczniczym środków na wzrost wynagrodzeń.

 

Pracodawcy również mogą podnieść wynagrodzenia ratowników

Od kiedy budżet państwa przejął finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego od Narodowego Funduszu Zdrowia, nakłady na ten cel wzrosły o 65%: z 1 145 844 000 zł w 2007 r. do 1 890 210 000 zł w bieżącym roku.

Obecnie zakontraktowanych jest około 1,5 tys. zespołów ratownictwa medycznego, więc daje to kwotę średnio 105 tys. zł na jeden zespół miesięcznie.

Oprócz kosztów osobowych (wynagrodzenie ratowników) z tych środków dysponenci (wojewodowie) pokrywają:

 • koszty eksploatacyjne,
 • koszty pośrednie działalności zespołów ratownictwa medycznego (w szczególności koszty administracyjno-gospodarcze),
 • koszty funkcjonowania stanowisk dyspozytorów medycznych.

Środki, jakie już dzisiaj są przeznaczane na zadania zespołów ratownictwa medycznego, pozwalają podnieść wynagrodzenia członkom ZRM.  

Jeśli pracodawcy podniosą wynagrodzenia ratowników medycznych, to razem z podwyżką, którą wprowadzamy, postulaty środowiska ratowników medycznych zostaną wypełnione.  

Aby to osiągnąć niezbędne są zaangażowanie i dobra wola wszystkich uczestników tego procesu. Dysponentami środków budżetowych przeznaczonych na zadania zespołów ratownictwa medycznego są wojewodowie, więc ich rola jest tu bardzo istotna. Minister zdrowia wystąpił już do nich w tej sprawie.

 

 „Duża” nowelizacja ustawy o PRM

Zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło – trwają prace nad upaństwowieniem systemu PRM. Nie wycofujemy się z zapowiedzi dotyczących etatyzacji ani trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada, że umowy  na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne będą realizowane przez:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • spółki kapitałowe, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznych.

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie będą już wybierani w konkursach. Umowy będą zawierane z dysponentami wskazanymi przez wojewodów w wojewódzkim planie działania systemu (po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego).

Dzięki upublicznieniu systemu PRM państwo będzie miało większy wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a organy administracji rządowej będą miały realny wpływu na funkcjonowanie systemu PRM.

Odpowiednie regulacje znajdą się w tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Planowana konferencja uzgodnieniowa będzie miejscem do dalszej dyskusji nad zagadnieniami zawartymi w projekcie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.

 

„Mała” nowelizacja ustawy o PRM

Trwają zaawansowane prace nad tzw. małą nowelizacją ustawy o PRM. Dotyczy ona  dyspozytorni medycznych, dyspozytorów medycznych oraz przejęcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia zadania utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego od ministra właściwego do spraw administracji.

Projekt nowelizacji jest na końcowym etapie uzgodnień pomiędzy ministrem zdrowia i ministrem rozwoju i finansów przed przekazaniem go na Stały Komitet Rady Ministrów.

 

Poprawa warunków pracy ratowników medycznych

Od początku kadencji obecnego rządku pracujemy nad poprawą sytuacji ratowników medycznych na rynku pracy.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która pozwoliła ratownikom medycznym pracować poza systemem PRM, w różnych podmiotach leczniczych i poza nimi (szpitale, służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, izby wytrzeźwień, zabezpieczenie medyczne imprez masowych i inne).

Oprócz wprowadzenia zapowiedzianych podwyżek chcemy:

 • aby ratownicy medyczni byli zatrudniani na umowę o pracę (ten postulat jest zgłaszany przez środowisko od wielu lat),
 • utworzyć minimum trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego (zamiast dotychczasowych dwuosobowych) – to poprawi komfort pracy i ułatwi niesienie pomocy osobom w stanie nagłym,
 • podnieść poziom kształcenia ratowników medycznych poprzez:
  • wprowadzenie prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  • poszerzenie możliwości doskonalenia i awansu zawodowego.

Powered by WPeMatico