Minister zdrowia rozpatrzył wnioski o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, a Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała opinię o zasadności finansowania ze środków publicznych niżej wymienionych leków.

Lp. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY LEK WSKAZANIE
1. Orphan Europe SARL Cystadrops, merkaptamina, krople do oczu, roztwór, 3,8 mg/ml cystynoza nefropatyczna (ICD-110: E72.0)
2. Genzyme Europe B.V. Caprelsa, vandetanib, tabletki, 300 mg, 90 sztuk, rak rdzeniasty tarczycy z mutacją RET i przerzutami do wątroby (ICD-10: C73)
3. Roche Registration Limited Kadcyla 100 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji rozsiany rak piersi HER2+ (ICD-10: C50.9)
4. Roche Registration Limited Kadcyla 160 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji rozsiany rak piersi HER2+ (ICD-10: C50.9)

 

 

Jak wygląda procedura

  1. Świadczeniodawca składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.
  2. W przypadku pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o zasadności finansowania ze środków publicznych leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorców Minister Zdrowia wzywa podmioty do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu w ciągu 90 dni od doręczenia wezwania.

 

Podstawa prawna

  • 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
  • 24 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844)

Powered by WPeMatico