nr ogłoszenia: 23340, poz. 1901

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

inspektora ds. obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa infrastruktury informatycznej Ministerstwa w zakresie stacji roboczych, komputerów przenośnych, drukarek, podpisu elektronicznego i systemu kontroli dostępu.
 • Podejmowanie czynności naprawczych i zapobiegawczych na podstawie alarmów przekazywanych z systemów monitorowania.
 • Inicjowanie modernizacji urządzeń infrastruktury informatycznej Ministerstwa w zakresie stacji roboczych, komputerów przenośnych.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników: nadawanie, weryfikacja, zmiana, odwoływanie uprawnień do aplikacji informatycznych Ministerstwa.
 • Wspomaganie ewidencji sprzętu komputerowego wchodzącego w skład infrastruktury informatycznej Ministerstwa.
 • Organizowanie wideokonferencji pod względem sprzętu informatycznego oraz komunikacja z uczestnikami w celu ustalenia szczegółów technicznych (często komunikacja w języka angielskim).

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15, pokój znajduje się na 1 piętrze w budynku „C”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku „B” i „C”, winda jest w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie informatyczne lub pokrewne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami i sieciami informatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7/8.1/10 oraz serwerowych MS Windows 2008 R2/ 2012 R2/ 2016,
 • znajomość zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej,
 • wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość technologii webowych,
 • odporność na stres.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych,
 • znajomość obsługi administracyjnej i rozwiązywania problemów z aplikacjami webowymi takimi jak Trezor 3.0, WBK Zlecenia, NBP, ePuap.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12 marca 2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „inspektor ds. obsługi informatycznej w Biurze Dyrektora Generalnego „umowa na zastępstwo” – poz. 1901”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów w Biurze Kadr – (22) 63-49-276.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico