Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1991 z późn.zm.) od dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

SMK jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Gromadzone w Systemie informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. W przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą w nim przetwarzane dane  w oparciu o art. 67, art. 71-73, art. 76-79, art. 80 i 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761). Oznacza to m.in., że postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia, rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r., będą odbywały się wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

 

W celu korzystania z SMK niezbędne będzie posiadanie:

 • dostępu do Internetu;
 • zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją;
 • przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne będzie:

 1. założenie własnego konta w tym systemie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl,
 2. uwierzytelnienie tożsamości, czego będzie można dokonać na kilka sposobów:
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie epupap.gov.pl/wsp/portal);
  • przez właściwego organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzącego kształcenie;
  • przez właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową izbą pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych,
 3. zweryfikowanie uprawnień – w tym celu należy złożyć wniosek, za pośrednictwem SMK, do właściwej, z uwagi na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek
  i położnych.

Po dopełnieniu powyższych czynności możliwym będzie np.: złożenie wniosku o zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia, u wybranego organizatora.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy kontaktować się z właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową izbą pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych albo wybranym organizatorem kształcenia.

Powered by WPeMatico