Ministerstwo Zdrowia informuje o zaprzestaniu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

Decyzja ta została podjęta w związku z uwagą Rządowego Centrum Legislacji zgłoszoną do przedmiotowego projektu, wskazującą na konieczność wydania nowego rozporządzenia, ze względu na fakt, że zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.), z dniem 1 maja 2017 r. utraci moc upoważnienie ustawowe, na podstawie którego wydane zostało obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 151).

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia podejmie pilne prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, które zostanie wydane na podstawie nowej delegacji ustawowej tj. art. 16ra ust. 2 wprowadzonego do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty przez art. 4 pkt 23 ww. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, który wejdzie w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Powered by WPeMatico