Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ogłasza konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 14,  35-310 Rzeszów

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 poz.1638), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym  niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach  leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz.896) oraz  regulaminu przeprowadzenia  konkursu.
1.      Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie winien spełniać  następujące wymagania kwalifikacyjne:

– posiadać tytuł zawodowy lekarza,

– posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

– posiadać prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

– posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

Wymagania pożądane:

– tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie transfuzjologia kliniczna,

– znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

– znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

– umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,

– kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

– zdolności menedżerskie.

 

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty   elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem
konkursowym,

– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

– dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku gdy trwa stosunek pracy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

– aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy,

– inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym miejsce i okres świadczenia pracy na stanowiskach kierowniczych,

– aktualne zaświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie  :

  •  o  niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
  •  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla  potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

 

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na  kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić  oryginały tych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów;   pokój 54  (sekretariat) lub przesłać pocztą.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Koperta ta winna zostać umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją z dopiskiem „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie”.
O zachowaniu  terminu złożenia dokumentów decyduje  data ich wpływu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  podmiotu leczniczego tj.: statut, regulamin organizacyjny, opinię –raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015  są do wglądu  kandydatów ( z możliwością odpłatnego wykonania kopii) w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14, pokój 54,   telefon17 8672030.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczalnym 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Powered by WPeMatico