OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48a ust. 1a oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na 2017 r. realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci.

 

I. Cele główne programu

Głównym celem programu w zakresie tej interwencji jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, dzięki właściwej koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy użyciu informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej.

Do programu mogą przystąpić wybrane w drodze konkursu ofert (o którym mowa w art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) podmioty lecznicze posiadające aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej (DOK), tj. posiadające w swojej strukturze ośrodek koordynujący opiekę DOK.

Podmioty lecznicze spełniające powyższe wymaganie będą mogły przystąpić do konkursu ofert zgłaszając swoje potrzeby na zakup sprzętu w zakresie określonym w Programie dla ośrodka koordynującego DOK, zgodnie z wykazem sprzętu zawartym w Programie

Oferenci przystępujący do programu są zobowiązani zapewnić wszystkie warunki realizacji świadczeń w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej określone w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania w 2017 r.: 800 000 zł  

III. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór na 2017 r. realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci poprzez umożliwienie koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej. Program zakłada doposażenie ośrodków koordynujących opiekę DOK w sprzęt komputerowy oraz narzędzia informatyczne, umożliwiające szyfrowe przekazywanie danych medycznych przez podmioty udzielające tym dzieciom świadczeń oraz prowadzenie i wymianę przez przedmiotowe ośrodki dokumentacji medycznej.

 

IV. Wykaz składanych dokumentów

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm. ), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. Numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2017 związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), opisujący w szczególności:
  1. rodzaj i liczbę sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert – zgodnie z wykazem sprzętu zawartym w programie,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert (w zaokrągleniu do pełnych złotych), ze wskazaniem wnioskowanej kwoty dofinansowania zgodnie z algorytmem określonym w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).
 6. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu ofert, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, zawierającym w szczególności:
  1. informację o posiadanym już sprzęcie komputerowym z wyszczególnieniem liczby i rodzajów posiadanych serwerów oraz dysków, a także rodzaju posiadanego oprogramowania,
  2. uzasadnienie celowości zakupu sprzętu.
 7. Oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia, o:
  1. przychodach Oferenta z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu ofert, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639, z późn. zm.),
  4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono),
  5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej (DOK),
  6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  7. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania,
  9. prowadzeniu działalności z zakresu neonatologii na III poziomie referencyjnym,
  10. przekazywaniu corocznych sprawozdań przez 5 lat od otrzymania finansowania o liczbie dzieci objętych dziecięcą opieką koordynowaną.
 8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

 

V. Kryteria oceny merytorycznej

 1. Ocena planu rzeczowo-finansowego (20 pkt.);
 2. Ocena celowości zakupu sprzętu w oparciu o informacje o posiadanym sprzęcie i zapotrzebowaniu na nowy sprzęt (40 pkt ).

 

VI. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie, opisanej – Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci – ośrodek koordynujący DOK”. Z dopiskiem: „oferta konkursowa – nie otwierać”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy) i wszystkie strony oferty po kolei ponumerowane.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 r. , na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka Miodowa 15

00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach (8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-53-00-334, 22-53-00-215 lub 22-53-00-271, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-14.00.

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje o:
  1. 7-dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.));
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu ofert albo unieważnienia konkursu ofert.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu ofert albo unieważnieniu konkursu ofert jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek Oferenta. Wniosek ten może zostać przesłany drogą elektroniczną bez konieczności zastosowania ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579). Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazany zostanie wniosek.
 6. Przystąpienie do konkursu ofert nie jest uwarunkowane wpłaceniem lub zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym, będzie wysokość kwoty dofinansowania ministra właściwego do spraw zdrowia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert wybrani Oferenci prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się, upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie, równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Powered by WPeMatico