OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48a ust. 1a oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na 2017 r. realizatorów w programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego, zwanego dalej „Programem”.

 

I. Cele główne Programu

Głównym celem programu jest realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” m.in. w zakresie zapewnienia dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mlekiem biologicznej matki (tj. urodzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 37 tygodni lub z masą urodzeniową ≤2500 g, donoszonym w stanie ciężkim, ze szczególnym uwzględnieniem tych, u których zdiagnozowano ciężkie lub nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu lub wymagającym żywienia enteralnego) przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego.

Do programu w zakresie utworzenia sieci banków mleka kobiecego mogą przystąpić wybrane w drodze konkursu ofert (o którym mowa w art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące wymagania:

 1. prowadzące szpital, w strukturze którego funkcjonuje oddział neonatologiczny o II lub III stopniu referencyjności, które prowadzą lub są przygotowane do prowadzenia banku mleka kobiecego w tej samej lokalizacji co ww. oddział;
 2. zapewniające minimalne wymagania lokalowe określone w programie, niezbędne do prowadzenia banku mleka kobiecego, na który składa się co najmniej pokój laktacyjny, laboratorium banku mleka kobiecego oraz pomieszczenie biurowo-administracyjne – pomieszczenia te są przygotowane do realizacji w nich czynności określonych w programie w sposób w nim opisany;
 3. zapewnianiające odpowiedni personel fachowy do realizacji wszystkich etapów postępowania z mlekiem kobiecym, począwszy od kwalifikacji dawczyń, po udostępnienie mleka biorcom, w szczególności:
  1. pracownika laboratoryjnego, posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie obiegu mleka od dawczyni do biorcy oraz procesu pasteryzacji i badania mleka kobiecego,
  2. osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie w banku mleka kobiecego kwalifikacji dawczyń, w tym lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
  3. osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy z oddziałem neonatologii o II lub III stopniu referencyjności funkcjonującym w strukturze tego szpitala oraz w strukturze innych szpitali w zakresie udostępniania im na podstawie stosownych umów oraz zlecenia lekarskiego mleka przechowywanego w banku mleka kobiecego,
  4. osobę odpowiedzialną za prowadzenie banku mleka kobiecego;
 4. zapewniające realizację wszystkich określonych w programie etapów postępowania z mlekiem kobiecym zgodnie z warunkami i zasadami przyjętymi w programie;
 5. posiadające udokumentowany wewnętrzny system zapewnienia jakości obejmujący wewnętrzne procedury operacyjne dla każdego etapu postępowania z mlekiem kobiecym od kwalifikacji dawczyni po udostępnienie mleka biorcy, w tym w szczególności:
  1. udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych,
  2. udokumentowane posiadanie procedury identyfikacji i znakowania mleka kobiecego oraz monitorowania jego obiegu na każdym etapie od dawczyni do biorcy.

Podmioty lecznicze spełniające powyższe wymagania będą mogły przystąpić do konkursu ofert zgłaszając swoje potrzeby na zakup sprzętu w zakresie określonym w programie tak, aby mogły spełnić wszystkie wymagania dla banku mleka kobiecego.

Oferenci przystępujący do programu są zobowiązani zapewnić wszystkie warunki realizacji procedur postępowania z mlekiem kobiecym określone w programie.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania w 2017 r. – 4 750 000 zł.

III. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór na 2017 r. realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt poprzez utworzenie sieci banków mleka kobiecego.

 

IV. Wykaz składanych dokumentów

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. Numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2017 związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), opisujący w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ze wskazaniem wnioskowanej kwoty dofinansowania – zgodnie z algorytmem określonym w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).
 6. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu ofert, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, zawierającym w szczególności:
  1. informację o fachowym personelu, który będzie realizował zadania objęte programem, w odniesieniu do jego liczby, przygotowania zawodowego i doświadczenia, obejmującą w szczególności: lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pielęgniarki, położne, pracownika laboratoryjnego oraz osobę odpowiedzialną za kierowanie bankiem mleka kobiecego (wykaz ww. osób powinien być złożony wraz z podpisanymi imieniem i nazwiskiem oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  2. informację o posiadanych oddziałach szpitalnych: neonatologicznym i położniczo-ginekologicznym, wraz ze wskazaniem stopnia ich referencyjności,
  3. informację o liczbie odbieranych rocznie porodów, z uwzględnieniem tych, w wyniku których istnieją wskazania do zastosowania mleka z banku mleka kobiecego,
  4. informację o pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia banku mleka kobiecego wraz z ich wykazem i informacją o usytuowaniu w budynku szpitala,
  5. informację o ewentualnym posiadanym już sprzęcie niezbędnym do prowadzenia banku mleka kobiecego,
  6. informacje dotyczące doświadczenia w zakresie postępowania z mlekiem kobiecym pochodzącym od dawczyni.
 7. Oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia, o:
  1. przychodach Oferenta z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu ofert, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639, z późn. zm.),
  4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono),
  5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w obszarze położnictwa i ginekologii oraz neonatologii,
  6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  7. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania,
  9. prowadzeniu działalności z zakresu położnictwa i ginekologii oraz z zakresu neonatologii co najmniej na II poziomie referencyjnym,
  10. przekazywaniu corocznych sprawozdań przez 5 lat od otrzymania finansowania o liczbie dzieci korzystających z banku mleka kobiecego,
  11. rejestracji banku mleka kobiecego w księdze rejestrowej (po jego utworzeniu) lub informacja o jego zarejestrowaniu.
 8. Wykaz szpitali, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy w zakresie udostępniania mleka z banku mleka kobiecego albo z którymi planowane jest zawarcie ww. umów wraz z oświadczeniem osób upoważnionych do ich reprezentowania potwierdzającym zobowiązanie do zawarcia takiej umowy po utworzeniu banku mleka kobiecego.
 9. Wewnętrzny system zarządzania jakością banku mleka kobiecego wraz z wchodzącymi w jego skład procedurami operacyjnymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w programie.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

 

V. Kryteria oceny merytorycznej

 1. Personel zajmujący się realizacją poszczególnych czynności w banku mleka kobiecego (0-20 pkt.).
 2. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia banku mleka kobiecego (0-20pkt.).
 3. Ocena wymaganego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości banku mleka kobiecego i wchodzących w jego skład procedur operacyjnych (0-20 pkt.).
 4. Współpraca z możliwie największą liczbą szpitali prowadzących oddziały neonatologiczne o II i III stopniu referencyjności, w zakresie udostępniania ich pacjentom mleka z danego banku mleka kobiecego, w celu objęcia działaniem banku jak najszerszego zasięgu terytorialnego (0-20 pkt.).
 5. Ocena dostępności geograficznej – odległość od istniejącego banku mleka kobiecego (0-20 pkt.).
 6. Liczba odbieranych porodów skali roku (0-20 pkt.).
 7. Ocena celowości zakupu z uwzględnieniem posiadanego już sprzętu niezbędnego do prowadzenia banku mleka kobiecego i zapotrzebowania na nowy sprzęt (0-20 pkt.).
 8. Ocena planu rzeczowo-finansowego (0-20 pkt.).

 

VI. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie, opisanej – Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie interwencji: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego – dokumenty wymagane od Oferenta”. Z dopiskiem: „oferta konkursowa – nie otwierać”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy) i wszystkie strony oferty po kolei ponumerowane.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka
Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-53-00-334, 22-53-00-215 lub 22-53-00-271, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-14.00.

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje o:
  1. 7-dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.));
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu ofert albo unieważnienia konkursu ofert.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu ofert albo unieważnieniu konkursu ofert jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek Oferenta. Wniosek ten może zostać przesłany drogą elektroniczną bez konieczności zastosowania ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579). Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazany zostanie wniosek.
 6. Przystąpienie do konkursu ofert nie jest uwarunkowane wpłaceniem lub zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym, będzie wysokość kwoty dofinansowania ministra właściwego do spraw zdrowia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert wybrani Oferenci prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się, upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie, równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Powered by WPeMatico