Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii w roku 2017.

 

I. Cele ogólne zadania

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie/doposażenie oddziałów kardiochirurgii w:

 • głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan

Zakup głowic ultrasonografii epiaortalnej ma na celu redukcję powikłań udarowych u operowanych chorych i poprawę jakości leczenia oraz redukcję coraz częstszych dyskwalifikacji z powodu tzw. porcelanowej aorty od leczenia kardiochirurgicznego i zastosowanie w tej grupie chorych zabiegów alternatywnych.

 

II. Cele szczegółowe zadania

Szybko rosnąca liczba chorych wymagających operacji kardiochirurgicznych w tym chorych po 70 roku życia wymaga wprowadzenia w Polsce jako postępowanie standardowe w ocenie okołooperacyjnej kardiochirurgów lokalizacji i zaawansowania zmian ściany aorty i dużych tętnic dogłowowych w celu lokalizacji i oceny zaawansowania zmian o charakterze zwapnień ścian aorty, zmian miażdżycowych w celu modyfikacji strategii leczenia operacyjnego. Celem szczegółowym zadania jest wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii, które wykonują dużą liczbę badań echokardiografii aorty, nie dysponują lub dysponują niewielką liczbą głowic epiaortalnych lub posiadają wyeksploatowany sprzęt będący przedmiotem ogłoszenia.

 

III. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania oraz zakup przez wybranych realizatorów zadania głowic ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty przeznaczonych do oddziałów kardiochirurgii.

Realizatorem zadania może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), w którego strukturze znajduje się oddział kardiochirurgii oraz który spełnia kryteria kwalifikacyjne określone w cz. V Ograniczenia podmiotowe.

 

IV. Zakres finansowania

W ramach zadania będącego przedmiotem konkursu, przez Ministra Zdrowia finansowany jest koszt zakupu sprzętu wymienionego w pkt. I, pomniejszony o wkład własny oferentów, zadeklarowany w ofercie.

W ramach zadania nie są finansowane koszty zorganizowania przetargu (jeżeli dotyczy), dostawy, zainstalowania sprzętu, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartego kontraktu z publicznym płatnikiem.

 

V. Ograniczenia podmiotowe

Oferentem/Realizatorem[1] zadania może zostać jednostka:

 1. w strukturze której znajduje się oddział kardiochirurgii. Posiadanie danego typu oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – według kodu resortowego, opisanego w części VIII kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. poz. 594);
 2. która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) uprawniające do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych na sprzęcie objętym ogłoszeniem. Ewentualny późniejszy brak spełnienia tych warunków będzie rodził konsekwencje w zakresie opisanym w załączniku nr 12 ogólne warunki umowy (§5 ust. 20-23).

 

VI. Ograniczenie przedmiotowe

 • Wysokość dofinansowania przez Ministra Zdrowia dla realizatora wybranego w postępowaniu konkursowym stanowi nie więcej niż 85% ceny sprzętu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wartość przyznanego dofinansowania zakupu głowicy ultrasonografii epiaortalnej nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł/ na jedną głowicę.
 • Wysokość zadeklarowanego w załączniku nr 2 udziału własnego w realizacji zadania (wyrażona w procentach, nie mniejszy niż 15%) jest wiążąca jako minimalny udział własny i nie podlega zmniejszeniu w dalszych etapach postępowania konkursowego, w przypadku wyboru na realizatora zadania oraz w trakcie realizacji umowy.
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania, zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 29 grudnia 2017 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dostawcy wyłonionemu w trybie zapytania ofertowego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.

W przypadku nieprzekazania otrzymanych środków stanowiących dofinansowanie ministerstwa zdrowia wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 29 grudnia 2017 r., realizator zadania będzie zobowiązany do ich zwrotu na rachunek bankowy ministerstwa zdrowia do dnia 13 stycznia 2018 r.

 • W przypadku oferentów posiadających filie/oddziały spełnienie wymagań konkursowych musi nastąpić dla danej filii/oddziału, w której docelowo będzie zainstalowany sprzęt zakupiony w ramach realizacji zadania.

 

VII. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700.), wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta. W przypadku nieuwzględnienia w KRS zmiany dotyczącej osoby/osób upoważnionych do reprezentacji oferenta należy dołączyć oświadczenie o reprezentacji oferenta przez inną/e osobę/osoby upoważnione, niefigurujące w KRS wraz z dokumentem (uchwała, statut, powołanie, kopia złożonego KRS ZK) potwierdzającym zmianę w reprezentacji oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2), zawierający w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu (aparatury), którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  3. szczegółową kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert (w zaokrągleniu do pełnych złotych),
  4. udział własny w realizacji zadania.
 7. Oświadczenie o posiadaniu infrastruktury i wyposażenia oraz kadry medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na sprzęcie będącym przedmiotem konkursu, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 3.
 8. Informacja na temat działalności Oferenta złożona na wzorze określonym w załączniku nr 4.
 9. Informacja o wyposażeniu złożona na wzorze określonym w załączniku nr 5.
 10. Informacja o strukturze podmiotu leczniczego złożona na wzorze określonym w załączniku nr 6.
 11. Poprawnie wypełniona Karta oceny na wzorze określonym w załączniku nr 7. W karcie oceny należy czytelne zaznaczyć wyłącznie jeden wariant odpowiedzi dla każdego stwierdzenia. Informacje zawarte w karcie musza pokrywać się  z informacjami przedstawionymi w ofercie oraz musza być zgodne ze stanem faktycznym.
 12. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia o:
  1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych  w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639);
  4. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  5. zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020;
  6. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą);
  7. posiadaniu umowy z publicznym płatnikiem w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii;
  8. spełnianiu/nie spełnianiu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) uprawniających do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych na sprzęcie objętym ogłoszeniem;
  9. posiadaniu/nie posiadaniu akredytacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135);
  10. posiadaniu/nie posiadaniu certyfikatu zgodności z normą EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością lub innych certyfikatów ISO, które swoim zakresem obejmują udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach kardiochirurgii;
  11. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  12. liczbie stron w ofercie;
  13. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania;
  14. prowadzeniu odrębnego monitorowania świadczeń wykonanych na sprzęcie w formie liczby świadczeń udzielonych na danym sprzęcie oraz liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń na danym sprzęcie;
  15. dokonaniu zakupu sprzętu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) lub w trybie zapytania ofertowego (jeżeli wartość zamówienia publicznego nie podlega trybom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych) i niewliczaniu kosztów zorganizowania zakupu do kosztów zakupu sprzętu;
  16. zobowiązaniu oferenta do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat postępowania konkursowego, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl) i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, co najmniej do dnia publikacji ogłoszenia o wyborze realizatora/ realizatorów zadania.
 13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 9 (jeżeli dotyczy).
 14. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 10 do ogłoszenia.
 15. Oświadczenie o opłacaniu składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wzorze określonym w załączniku nr 11 (jeżeli dotyczy).

 

VIII. Sposób oceny ofert

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań określonych w cz. V Ograniczenia podmiotowe i cz. VII Lista wymagań formalnych oraz prawidłowość wypełnienia załączników (w szczególności sprawdzane jest: uzupełnienie załącznika o pieczęć nagłówkową, pieczęci imienne i podpisy osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe i osób upoważnionych do reprezentacji oferenta, wypełnienie wszystkich pól w tabelach, zgodności osób upoważnionych do reprezentacji oferenta z KRS, zastosowanie się oferenta do poleceń oznaczonych „*” np. „niewłaściwe skreślić”, zgodność złożonego załącznika ze wzorem z ogłoszenia, poprawność wyliczeń itp.).
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oferent wzywany jest do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych. Wezwanie odbywa się poprzez publikację listy oferentów spełniających i niespełniających warunki formalne wraz z informacją o 7-dniowym terminie, liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom. Punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone jedynie oferty spełniające wymagania określone w cz. V Ograniczenia podmiotowe i cz. VII Lista wymagań formalnych, z kompletnymi i prawidłowo wypełnionymi załącznikami.
 4. W przypadku wystąpienia niejasności, w zakresie treści złożonej oferty, oferent może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień. Wezwanie wysyłane jest przy wykorzystaniu wskazanych w ofercie danych kontaktowych (adres e-mail, numer fax).
 5. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

IX. Kryteria oceny ofert

 1. Posiadanie akredytacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (0-2 pkt.); Wyżej punktowane będą podmioty posiadające akredytację.
 2. Posiadanie certyfikatu zgodności z normą EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością lub innych certyfikatów ISO, które swoim zakresem obejmują udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach kardiochirurgii (0-1 pkt.); Wyżej punktowane będą podmioty posiadające jeden z ww. certyfikatów.
 3. Zadeklarowany udział własny w zakupie sprzętu (0-4 pkt.); Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące jak największy udział własny w zakupie sprzętu.
 4. Dysponowanie sprzętem wymienionym w cz. I Cele ogólne zadania w oddziale kardiochirurgii i/lub bloku operacyjnym, z którego korzysta oddział kardiochirurgii (0-5 pkt.); Wyżej punktowane będą podmioty wykazujące niski poziom zaopatrzenia w sprzęt objęty konkursem.
 5. Eksploatacja posiadanego sprzętu, wymienionego w cz. I Cele ogólne zadania w oddziale kardiochirurgii i/lub bloku operacyjnym, z którego korzysta oddział kardiochirurgii (0-5 pkt.); Wyżej punktowane będą podmioty posiadające wyeksploatowany sprzęt objęty konkursem.
 6. Posiadanie głowicy ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty w ogólnych zasobach podmiotu (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty wykazujące w ogólnych zasobach podmiotu niski poziom zaopatrzenia w głowicę ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty.
 7. Eksploatacja głowicy ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty znajdującej się w ogólnych zasobach podmiotu (0- 2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty posiadające w ogólnych zasobach wyeksploatowaną głowicę ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty.
 8. Liczba wykonanych badań echokardiografii aorty w oddziale kardiochirurgii i/lub bloku operacyjnym, z którego korzysta oddział kardiochirurgii w roku 2016 i 2015 (0-8 pkt, w podziale 0-4 pkt dla każdego roku); Wyżej punktowane będą podmioty wykonujące dużą liczbę badań.
 9. Stosunek liczby wykonanych badań echokardiografii aorty w oddziale kardiochirurgii i/lub bloku operacyjnym, z którego korzysta oddział kardiochirurgii do liczby wykonanych badań echokardiografii w jednostce ogólnie w roku 2016 i 2015 (0-8 pkt, w podziale 0-4 pkt dla każdego roku); Wyżej punktowane będą podmioty wykonujące dużą liczbę badań echokardiografii aorty w stosunku do liczby ogólnie wykonanych badań echokardiografii.
 10. Stosunek liczby hospitalizacji w oddziale/ klinice kardiochirurgii do liczby hospitalizacji ogółem w roku 2016 i 2015 (0-4 pkt, w podziale 0-2 pkt dla każdego roku); Wyżej punktowane będą podmioty z dużą liczbą hospitalizacji w oddziale/ klinice kardiochirurgii w stosunku do ogólnej liczby hospitalizacji;
 11. Posiadanie poradni kardiochirurgicznej w strukturze Oferenta (0-1 pkt.). Wyżej punktowane będą podmioty posiadające poradnię kardiochirurgiczną.

 

X. Kryteria podziału środków

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w 2017 r.

W przypadku uzyskania przez różnych oferentów takiej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym dysponowanie sprzętem wymienionym w cz. I Cele zadania a następnie eksploatacja posiadanego sprzętu, wymienionego w cz. I Cele zadania, oceniane w sposób opisany odpowiednio w cz. IX Kryteria oceny ofert.

 

XI. Sposób sporządzenia oferty

Każdą ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.

Oferta powinna być trwale spięta.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opisanej – „Konkurs ofert –Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie: wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan dla oddziałów kardiochirurgii w roku 2017”.

 

XII. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje, wyłącznie w zakresie poprawności złożenia oferty z wyłączeniem merytorycznej treści, można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-570 lub 22-63-49-484, 22-63-49-322 od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00. Pozostałe informacje będą udzielane zgodnie z pkt. 6 w części: Uwaga.

 

UWAGA

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą wskazanie braków formalnych oraz informacje o:
  1. 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listę wyłonionych realizatorów zadania wraz z przyznaną punktacją w ocenie merytorycznej. Lista zawierać będzie również przyznane dofinansowanie na realizację zadania.
 4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 6. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 7. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 7, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą, bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), dostosowanie złożonej oferty (załącznik nr 2) do wysokości przyznanych środków publicznych (zmniejszenie liczby planowanego do zakupu sprzętu, zwiększenie udziału własnego albo zakup tańszego sprzętu).
 10. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania
 11. Załączniki nr 12 do ogłoszenia stanowi informację o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorami zadania.

[1] Przez realizatora zadania należy rozumieć jednostkę, z którą zawarto umowę na realizację zadania.

Powered by WPeMatico