Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 97/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.  Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020.

 

I. Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zadanie realizuje szczegółowy cel Programu zawarty w punkcie 6: „Poprawa i unowocześnienie infrastruktury podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy”.

 

II. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora lub realizatorów Programu na lata 2018-2020, spośród podmiotów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i podmiotów utworzonych przez nie, będącymi:

 • ośrodkami przeszczepiającymi komórki, tkanki lub narządy posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 36 ust 1a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1000), dalej jako „ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów”;
 • bankami tkanek i komórek posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • medycznymi laboratoriami diagnostycznymi posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020.

Przedmiotowy konkurs obejmuje dofinasowanie prac remontowo-budowlanych, pomniejszonych o wkład własny w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania.

 

III. Lista wymaganych dokumentów:

 1. Spis przedkładanych dokumentów wraz ze wskazaniem liczby stron poszczególnych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące oferenta złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 4. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia oświadczenia o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.);
  4. liczbie stron w ofercie;
  5. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
  6. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie czynności transplantacyjnych (jeśli dotyczy) wraz ze wskazaniem jej numeru i daty zawarcia;
  7. posiadaniu pozwolenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 26 ust. 2 (bank tkanek i komórek), art. 36 ust. 1a (ośrodek przeszczepiający komórki, tkanki lub narządy) lub art. 37 ust. 1 (medyczne laboratorium diagnostyczne testujące komórki, tkanki lub narządy) ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek);
  8. znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
  9. realizacji w latach 2011-2016 zadania z zakresu prac remontowo- – budowlanych w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz wysokości łącznej kwoty środków publicznych otrzymanych na jego realizację.
 5. Pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych, jeśli prace remontowo- – budowlane tego wymagają.
 6. Projekt prac budowlano-remontowych.
 7. Opinia o celowości inwestycji, zgodnie z art. 95d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).
 8. Dokumentacja fotograficzna obiektu, który ma zostać poddany pracom remontowo – budowlanym. W przypadku obiektu, który ma zostać przeniesiony – dokumentacja fotograficzna obecnej lokalizacji obiektu oraz docelowej.
 9. Oferta realizacji zadania, złożona na wzorach określonych w załącznikach nr 3a, 3b i 3c (ośrodki przeszczepiające komórki, tkanki lub narządy), 4a, 4b i 4c (banki tkanek i komórek), 5a, 5b i 5c (medyczne laboratoria diagnostyczne) – na 2018 i/lub 2019 i/lub 2020 rok zawierająca:
  1. plan rzeczowo-finansowy na 2018 i/lub 2019 i/lub 2020 rok, w tym: udział własny Oferenta – nie mniej niż 15% na każdy rok realizacji,
  2. miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakończenia wykonywania poszczególnych robót i rozpoczęcie użytkowania,
  3. wykaz posiadanego sprzętu jaki jest niezbędny do wyposażenia obiektu, który poddany będzie pracom budowlano-remontowym,
  4. wskazanie, czy działania stanowiące przedmiot konkursu stanowią kontynuację prac modernizacyjnych w obiekcie, czy są rozpoczęciem modernizacji obiektu,
  5. uzasadnienie konieczności wykonania prac remontowo- – budowlanych w obiekcie.
 10. Informacja na temat działalności oferenta w ostatnich trzech latach (2014-2016):

a) ośrodka przeszczepiającego komórki, tkanki lub narządy, w tym:

 • liczba pobranych komórek, tkanek lub narządów (ogółem: przeznaczonych do przeszczepienia w danym podmiocie i przekazanych do przeszczepienia innym ośrodkom przeszczepiającym),
 • liczba przeszczepionych komórek, tkanek i narządów,
 • liczba pacjentów, u których podejmowano czynności transplantacyjne (żywych dawców komórek tkanek i narządów oraz biorców) w odniesieniu do liczby wszystkich pacjentów przyjmowanych w danym oddziale/klinice/zakładzie (należy podzielić liczbę „pacjentów transplantacyjnych” przyjętych w danym oddziale/klinice/zakładzie łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę wszystkich pacjentów przyjętych w danym oddziale/klinice/zakładzie łącznie w ciągu ostatnich 3 lat – wynik zaokrąglić do trzech miejsc po przecinku);

b) banku tkanek i komórek, w tym:

 • liczba przekazanych ośrodkom przeszczepiającym przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych w odniesieniu do liczby wszystkich przygotowanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych (należy podzielić liczbę wszystkich przekazanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę wszystkich przygotowanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych ogółem, łącznie w ciągu 3 lat – wynik zaokrąglić do trzech miejsc po przecinku). Dodatkowo podać liczbę przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych w ostatnich trzech latach z podziałem na przekazane do publicznych i do niepublicznych ośrodków przeszczepiających;

c) medycznego laboratorium diagnostycznego, w tym:

 • liczba przebadanych narządów przeznaczonych do przeszczepienia, przeszczepów tkankowych i przeszczepów komórkowych (z wyłączeniem badań wstępnych kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych) w odniesieniu do liczby materiału przebadanego w laboratorium ogółem (należy podzielić liczbę przebadanych narządów przeznaczonych do przeszczepienia, przeszczepów tkankowych i przeszczepów komórkowych, łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę przebadanego w laboratorium materiału badawczego ogółem, łącznie w ciągu ostatnich 3 lat).
 1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta, złożone na formularzu określonym wzałączniku nr 6 (jeżeli dotyczy).
 2. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

Oferenci, którzy spełnią warunki formalne zostaną wezwani do publicznego przedstawienia przed Komisją Konkursową oferty (20 minut na prezentację oferenta i 10 minut na pytania komisji  konkursowej). Wezwanie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.

 

IV. W ocenie oferty ogłaszający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. ocena planowanego udziału własnego całego zadania – 0-15 pkt.
 2. działalność ośrodka przeszczepiającego, banku tkanek i komórek lub medycznego laboratorium diagnostycznego w ostatnich trzech latach: 0-20 pkt.
 3. wysokość środków dotychczas przekazanych oferentowi w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Programy Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” na prace remontowo – budowlane: 0-15 pkt.
 4. ocena merytoryczna oferty (0-50 pkt), uwzględniająca:
  1. stan warunków w danym ośrodku transplantacyjnym, banku tkanek i komórek, medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym potrzeby inwestycyjne,
  2. posiadanie specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do wyposażenia obiektu objętego pracami budowlano-remontowymi po zakończeniu prac,
  3. przewidywany czas realizacji prac budowlano-remontowych,
  4. czas jaki upłynął od ostatnich prac budowlano-remontowych w obiekcie,
  5. informację czy prace budowlano-remontowe stanowią kontynuację prac wcześniej rozpoczętych, czy będą pracami rozpoczynającymi modernizację obiektu.

Ze względu na charakter czynności wykonywanych przez ośrodki przeszczepiające komórki, tkanki lub narządy, banki tkanek i komórek oraz medyczne laboratoria diagnostyczne oferty będą oceniane w grupach według kategorii działalności Oferenta.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej           (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

 

V. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zamkniętej i nienaruszonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Konkurs na wybór realizatora zadania programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie prac remontowo- – budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020”.

Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.

Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Polityki Zdrowotnej,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

 

Uwaga!

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne, którego bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wysokość nakładów ponoszonych po stronie Ministerstwa Zdrowia w związku z przedmiotowym zadaniem.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej w przypadku ograniczenia wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, Ogłaszający informuje oferentów umieszczając na stronie internetowej informację o konieczności wskazania przez nich, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym, działań jakie oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 11. Załączniki nr 8 i 8a do ogłoszenia stanowią informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranym w konkursie realizatorem albo realizatorami zadania.

 


[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

Powered by WPeMatico