Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program edukacyjny skierowany do osób odpowiedzialnych za realizację żywienia w podmiotach leczniczych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

 

Podstawa prawna: Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Dla kogo: Konkurs skierowany jest do jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Termin realizacji zadania: 15 września – 1 grudnia 2017 r.

Nazwa: Program edukacyjny skierowany do osób odpowiedzialnych za realizację żywienia w podmiotach leczniczych.

Kwota dofinansowania: 229 210,00 zł

Co powinna uwzględniać oferta: Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego dla osób odpowiedzialnych za realizację żywienia w podmiotach leczniczych i przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu wśród tych osób. Program powinien poruszać w szczególności następujące zagadnienia:

 • Cele i zadania żywienia dietetycznego, metody ustalania kryteriów żywienia w stanach chorobowych,
 • Rodzaje diet leczniczych, ich charakterystykę oraz dobór produktów i technik kulinarnych, w oparciu o:
  • dietę łatwo strawną,
  • dietę bogatoresztkową,
  • dietę nisko- i wysokobiałkową,
  • dietę z ograniczeniem tłuszczu,
  • dietę z kontrolowaną zawartością tłuszczu i cholesterolu,
  • dietę z ograniczoną ilością węglowodanów łatwo przyswajalnych,
  • dietę z ograniczoną ilością substancji pobudzających wydzielanie,
  • dietę w chorobie nowotworowej,
  • dietę w niedowadze i wyniszczeniu,
  • diety ubogoenergetyczne,
  • diety eliminacyjne,
  • żywienie do- i pozajelitowe;
   • Zasady prawidłowego żywienia chorych,
   • Wpływ stanu odżywienia na skuteczność leczenia,
   • Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia,
   • Najczęściej występujące interakcje pomiędzy lekami a żywnością.

 

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:

 1. Oferta powinna być złożona na właściwym formularzu*, właściwie wypełniona pod względem technicznym (zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się we wzorze formularza), podpisana przez osoby upoważnione oraz zawierać wymagane podpisy i pieczątki;
 2. Ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia);
 3. Oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
 4. Oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje, od dwóch różnych podmiotów, potwierdzające dotychczasowe doświadczenie w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych;
 5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
 6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
 7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 i 2016 r. (sprawozdania za rok 2015 – wymagane, sprawozdania za rok 2016 – brak sprawozdań nie będzie stanowił o wyłączeniu oferenta z udziału w ocenie formalnej ofert);
 8. W przypadku ofert wspólnych do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera;
 9. Oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 10. Okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2017 r. (1 września – 1 grudnia 2017 r.)

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Doświadczenie w realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych,
 2. Wykonanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
 3. Kompleksowość realizacji zadania;
 4. Szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań, spójny z przedstawionym kosztorysem;
 5. Odpowiednie kwalifikacje Kadry oferenta, znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
 6. Sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
 7. Liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
 8. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, uzasadnienie proponowanych działań oraz opis ich skutków (w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
 9. Jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
 10. Powiązanie zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji z treścią zlecanego zadania publicznego.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)- powinny być finansowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
 2. Dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego,
 3. Wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych;
 4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
 5. Przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.);
 6. Przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za koordynację zadania ze środków dotacji;
 7. Przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za obsługę finansową zadania ze środków dotacji;
 8. Przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem opłat za energię, wodę, gaz, internet, sprzątanie, itp.
 9. umowy na realizację zadań będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

*Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin dokonania wyboru ofert: do 1 września 2017 r.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – Program edukacyjny dla osób odpowiedzialnych za realizację żywienia w podmiotach leczniczych”.

Powered by WPeMatico