Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”, którego realizacja przewidziana jest w roku 2017.

 

Cele ogólne programu:

 • zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
 • poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników;

 

Cel szczegółowy programu objęty zadaniem:

Projekt „Kandydat na dawcę” ma na celu zwiększenie liczby dawców stałych (regularnych), którzy gwarantują największe bezpieczeństwo pobieranej krwi i jej składników. Proces kwalifikacji i oddawania krwi będzie przebiegać w dwóch etapach: w pierwszym etapie od kandydata będą pobrane tylko próbki krwi do badań oraz będzie przeprowadzony wywiad lekarski, a w drugim etapie kandydat na dawcę będzie zapraszany w celu oddania krwi na potrzeby krwiolecznictwa.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania:Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi, którzy zapewnią realizację projektu „Kandydat na dawcę” w roku 2017. Do konkursu ofert mogą przystąpić centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa – jednostki organizacyjne publicznej służbie krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.).

 

Wykaz dokumentów i danych wymaganych od oferenta:

 • Spis przedkładanych dokumentów:
 • Dane identyfikujące oferenta zgodnie z formularzem stanowiącym załącznikiem nr 1, do którego należy dołączyć:
  1. w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),
  2. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, radcę prawnego lub adwokata, zgodnie z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 2,
  3. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 3.
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” zgodnie z załącznikiem nr 5.
 • Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 6.
 • Oświadczenie oferenta o uzyskanych przychodach z innych źródeł lub oświadczenie o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferentadominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.
 • Opis sposobu realizacji zadania programu, zawierający wykaz i zakres zadań projektowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 • Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania programu (sporządzony według wzoru określonego załącznikiem nr 9, zawierający w szczególności:
 1. liczbę czynności w ramach zadania objętego konkursem;
 2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem;
 3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem, w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych
  i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie;
 4. planowany udział własny w realizacji zadań,
 • Informację o prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności:
 1. Informacje na temat posiadanego doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu w zakresie objętym konkursem,
 2. Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt 2 tego załącznika (w tym opis zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu oraz możliwości realizacji badań);

 

Inne informacje o sposobie przygotowania oferty:

 • Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub osobę upoważnioną do sporządzenia lub podpisania oferty.
 • Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę inną niż osoba uprawniona
  do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru do załącznika nr 2 należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z wzorami podpisów osoby, której pełnomocnictwo zostało udzielone.
 • Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

W przypadku, gdy oferta sporządzona jest w sposób nieczytelny pozostawia się ją bez rozpoznania.

 

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Liczba donacji pobranych ogółem, w tym liczba donacji pobranych od dawców pierwszorazowych oraz liczba donacji pobranych od dawców wielokrotnych (0-30 pkt),
 • Plan rzeczowo-finansowy (0-40 pkt) – Prosimy nie uwzględniać działań promocyjnych.
 • Opis sposobu realizacji zadania (0-30 pkt).

Łącznie maksymalnie 100 pkt.  

 

Termin i miejsce składania ofert:

 • Ofertę składa się w kopercie. Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie). Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.
 • Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób „Konkurs ofert na realizację programu ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″ w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” w roku 2017, NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM PIERWSZEGO POSIEDZENIA KOMISJI!, opatrzonej danymi teleadresowymi (adres do korespondencji, nr faksu i e-mail).

 

Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2017 roku, godz.16:15.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do Narodowego Centrum Krwi.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowywaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.)

 

Uwaga:

 

 • Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wyznaczone zostanie miejsce i termin pierwszego posiedzenia. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i Narodowego Centrum Krwi informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej. W pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej będzie mógł uczestniczyć jeden przedstawiciel każdego z oferentów.
 • Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Ministra Zdrowia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminie do uzupełnienia braków formalnych, będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 • Listy ofert spełniających oraz niespełniających warunków formalnych, wraz ze wskazaniem braków formalnych, zostaną zamieszczona na tablicach ogłoszeń w siedzibach oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 • Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia braków formalnych w formie pisemnej w siedmiodniowym terminie od ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. Uzupełnienie składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” w roku 2017, NIE OTWIERAĆ PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI! O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku niedotrzymania terminu i nieuzupełnienia braków formalnych, złożona oferta podlega odrzuceniu.
 • Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia, przesyłając zapytanie na adres e-mail:nck@nck.gov.pl, nie później niż na dwa dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia będą udzielane w formie pisemnej składającemu pytanie na adres e-mail lub numer faksu wskazany w zapytaniu, w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania.
 • Oferent ma obowiązek udzielać wyjaśnień w zakresie treści oferty na pisemne żądanie Komisji Konkursowej i w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni robocze.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych latach, w wysokości maksymalnych kosztów jakie planuje wydatkować MZ na ten cel, zaplanowana jest w dokumencie programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Wysokość środków na rok 2017 może ulec zmianie, gdyż budżet państwa na programy polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, finansowane z w ramach rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, planowany jest na dany rok budżetowy.

Zawieranie umów na programy polityki zdrowotnej, w tym również w zakresie finansowania zadań, będzie następowało po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej na dany rok.

Powered by WPeMatico