OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M. P. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

I. Cele ogólne zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”:

Wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.), służących do leczenia nowotworów, poprzez zakup sprzętu do radioterapii.

II. Cele szczegółowe zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”:

Wymiana akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych (nie dotyczy aparatów do radioterapii śródoperacyjnej), których wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia 1 stycznia 2017 r . wynosi 10 lat i więcej.

Działania inwestycyjne będą podejmowane w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych dotyczących onkologii, które zostały opublikowane 31 grudnia 2015 r. i są dostępne na stronie: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych.

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

IV. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe):

Elementem zadania finansowanym przez Ministra Zdrowia są koszty zakupu akceleratorów pomniejszone o wkład własny oferentów w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania akceleratora, serwisowania zakupionego akceleratora oraz szkoleń w zakresie obsługi akceleratora.

Zakupiony akcelerator może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej na podstawie zawartego kontraktu z publicznym płatnikiem.

V. Ograniczenie przedmiotowe zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”:

 • Wysokość dofinansowania przez Ministra Zdrowia dla realizatora wybranego w postępowaniu konkursowym stanowi nie więcej niż 85 % ceny sprzętu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wartość przyznanego dofinansowania akceleratora nie może przekroczyć kwoty 7 000 000,00 zł / jeden akcelerator.
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Podmiot może wnioskować o zakup akceleratora wyłącznie celem wymiany użytkowanego akceleratora, którego wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia 1 stycznia 2017 r . wynosi 10 lat i więcej.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2018
 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem w zakresie radioterapii onkologicznej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Oferent dokona zakupu akceleratora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), za pośrednictwem Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia do Ministerstwa Zdrowia, w terminie do dnia 15 listopada 2017 , rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 31 grudnia 2017, wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego akceleratora, do wycofania z użytkowania (w tym do zaprzestania udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz niezwłocznego złomowania akceleratora wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 • Niewycofanie z użytkowania i niedokonanie złomowania akceleratora wskazanego do wymiany będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych na podstawie umowy środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • W przypadku oferentów posiadających filie/oddziały spełnienie wymagań konkursowych musi nastąpić dla danej filii/oddziału, w której zainstalowany ma być akcelerator.
 • W przypadku gdy filia/oddział podmiotu, o którym mowa powyżej, znajduje się w innym województwie, niż jego siedziba, dane dotyczące liczby mieszkańców przypadające na 1 akcelerator liczone będą dla województwa, w którym znajduje się dana filia/oddział.

 

VI. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
  1. o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
  4. o liczbie stron w ofercie,
  5. o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a oraz oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
  6. o wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %,
  7. czy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom,
  8. że, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego akceleratora, wycofa z użytkowania (w tym zaprzestanie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz niezwłocznie dokona złomowania akceleratora wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 3. Wypełniony załącznik nr 3, załącznik nr 4, i załącznik nr 5, o których mowa w części VII. Wymagania merytoryczne, w tym oświadczenie o posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej, wg załącznika nr 5.
 4. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy),
 8. Pełnomocnictwo dla Ministra Zdrowia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na zakup akceleratora poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, wg załącznika nr 6.

VII. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania sporządzona wg załącznika nr 3, do niniejszego ogłoszenia, zawierająca:
 • wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania,
 • plan rzeczowo – finansowy na 2017, w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu na poziomie nie niższym niż 15% jego ceny,
 • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie udzielania świadczeń),
 • uzasadnienie zakupu sprzętu.
 1. Informacja o prowadzonej działalności sporządzona wg załącznika nr 4 Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym potwierdzenie o:
  1. dysponowaniu infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii zgodną z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
  2. dysponowaniu kadrą specjalistyczną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 874), w miejscu, w którym będzie zainstalowany akcelerator.
 1. Oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta kompleksowej opieki onkologicznej, w tym posiadanie co najmniej następujących oddziałów: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej i udzielanie świadczeń z ww. zakresu we wszystkich trzech trybach udzielania świadczeń: hospitalizacji, hospitalizacji jednego dnia oraz ambulatoryjnym, jak również pełne zabezpieczenie leczenia powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym, sporządzone wg załącznika nr 5. Posiadanie danego typu oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (według kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, stanowiącego część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych). Oświadczenie w zakresie stosowania procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzone wg załącznika nr 5.

VIII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

IX. Kryteria oceny ofert:

 1. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta, przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie (0 – 10 pkt).
 2. Liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie (0 – 20 pkt).
 3. Liczba procedur napromieniania w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego łącznie w latach 2014-2016 w przeliczeniu na 1 akcelerator należący do Oferenta (0-10 pkt).

X. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie.
 3. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie.

W przypadku uzyskania przez różnych oferentów jednakowej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie, a następnie liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie.

XI. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

XII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).


Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą telefonicznie pod nr (22) 63-49-681 lub 655, 448, 397, 340, 506 lub na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

 

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze”.

Powered by WPeMatico