OGŁOSZENIE

 Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018.

I. Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu zadanie jest przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach i realizuje cel określony w rozdziale III cz. 3.2 ust. 5 pkt 2: poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy – sfinansowanie wyposażenia ośrodków przeszczepienia narządów, komórek i tkanek, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

II. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora/realizatorów Programu na lata 2017-2018, spośród podmiotów publicznych, rozumianych jako utworzonych przez podmiot tworzący, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) – podmiot lub organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej, będącymi:

 • ośrodkami przeszczepiajacymi komórki, tkanki lub narządy posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 36 ust 1a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.);
 • bankami tkanek i komórek posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • medycznymi laboratoriami diagnostycznymi posiadającymi pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

– w zakresie dofinansowania zakupu na ich rzecz sprzętu i aparatury medycznej (określanych dalej jako „sprzęt”).

W ramach konkursu wyłonionym realizatorom zostanie dofinansowany zakup sprzętu określonego w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia określony jako „wymagany” do wykonywania danego typu działalności/wykonywania danego typu świadczenia. Nie przewiduje się dofinansowania zakupu sprzętu określonego jako opcja zalecana albo niewymaganego w ramach danej działalności.

Zakres zadań obejmuje dofinasowanie kosztów zakupu sprzętu, pomniejszonych o wkład własny w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe).

W ramach zadania nie są finansowane/dofinansowywane koszty zorganizowania zakupu, dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

III. Wymagania formalne – lista wymaganych dokumentów:

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 3 do ogłoszenia (Zgłoszenie ofertowe).
 3. Prawidłowo złożone oświadczenia (na formularzu określonym w załączniku nr 4) o:
 • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 • prawdziwości danych zawartych w ofercie;
 • przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.);
 • liczbie stron w ofercie;
 • posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłacaniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim opłaciło składkę);
 • posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie czynności transplantacyjnych (jeśli dotyczy) wraz ze wskazaniem jej numeru i daty zawarcia.
 • posiadaniu pozwolenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 (bank tkanek i komórek), art. 36 ust. 1a (ośrodek przeszczepiający komórki, tkanki lub narządy) lub art. 37 ust. 1 (medyczne laboratorium diagnostyczne testujące komórki, tkanki lub narządy) ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 • znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania
  i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 • dokonaniu zakupu sprzętu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) i niewliczaniu kosztów zorganizowania zakupu do kosztów zakupu sprzętu,
 • realizacji, w latach 2011-2016, zadania z zakresu zakupu sprzętu w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz wysokości łącznej kwoty środków publicznych otrzymanych na jego realizację.
 1. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 5 i 5a (ośrodki przeszczepiające komórki, tkanki lub narządy), 6 i 6a (banki tkanek i komórek), 7 i 7a (medyczne laboratoria diagnostyczne) – oferta realizacji zadania na 2017 i/lub 2018 rok zawierająca:
 • wykaz sprzętu, który zamierza kupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania w kolejności od najistotniejszego z punktu widzenia działalności oferenta do najmniej istotnego,
 • plan rzeczowo-finansowy na 2017 i/lub 2018 r., w tym: udział własny Oferenta w zakupie sprzętu – nie mniej niż 15%, cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu nie może być niższa niż 3 500 zł,
 • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie udzielania świadczeń),
 • uzasadnienie konieczności zakupu sprzętu oraz informację o planowanym wykorzystaniu sprzętu oraz o wykorzystaniu i stanie posiadanego sprzętu tego samego rodzaju co sprzęt, o dofinansowane którego wnioskuje Oferent (w formie tabelarycznej) – należy podać informacje:
  • o przygotowaniu infrastruktury technicznej do instalacji sprzętu (media techniczne),
  • o wpływie zakupionego sprzętu na zwiększenie liczby wykonywanych procedur udzielanych przez oferenta lub uzasadnienie poprawy jakości ich wykonywania i polepszenie bezpieczeństwa pacjentów,
  • dotyczące daty zakupu sprzętu, stopnia jego zużycia (z wyszczególnieniem ograniczeń powodowanych przez zużycie w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwia ten sprzęt) lub daty ostatniego remontu – w przypadku posiadania sprzętu danego rodzaju.
 1. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk[1],
  o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 2. Numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn zm.)[2], zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 3. Informacja na temat działalności oferenta w ostatnich trzech latach (2014-2016):
 1. ośrodka przeszczepiającego komórki, tkanki lub narządy, w tym:
  • liczba pobranych komórek, tkanek lub narządów (ogółem: przeznaczonych do przeszczepienia w danym podmiocie i przekazanych do przeszczepienia innym ośrodkom przeszczepiającym),
  • liczba przeszczepionych komórek, tkanek i narządów,
  • liczba pacjentów, u których podejmowano czynności transplantacyjne (żywych dawców komórek tkanek i narządów oraz biorców) w odniesieniu do liczby wszystkich pacjentów przyjmowanych w danym oddziale/klinice/zakładzie (należy podzielić liczbę „pacjentów transplantacyjnych” przyjętych w danym oddziale/klinice/zakładzie łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę wszystkich pacjentów przyjętych w danym oddziale/klinice/zakładzie łącznie w ciągu ostatnich 3 lat – wynik zaokrąglić do trzech miejsc po przecinku);
 2. banku tkanek i komórek, w tym liczba przekazanych ośrodkom przeszczepiającym przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych w odniesieniu do liczby wszystkich przygotowanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych (należy podzielić liczbę wszystkich przekazanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę wszystkich przygotowanych przeszczepów tkankowych i/lub komórkowych ogółem, łącznie w ciągu 3 lat – wynik zaokrąglić do trzech miejsc po przecinku)
 3. medycznego laboratorium diagnostycznego, w tym liczba przebadanych narządów przeznaczonych do przeszczepienia, przeszczepów tkankowych i przeszczepów komórkowych w odniesieniu do liczby materiału przebadanego w laboratorium ogółem (należy podzielić liczbę przebadanych narządów przeznaczonych do przeszczepienia, przeszczepów tkankowych i przeszczepów komórkowych, łącznie w ciągu ostatnich 3 lat przez liczbę przebadanego w laboratorium materiału badawczego ogółem, łącznie w ciągu ostatnich 3 lat).
 1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 8 (jeżeli dotyczy).
 2. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 9 do ogłoszenia.

IV. Kryteria oceny ofert:

 1. Planowany udział własny w realizację zadania: 0-20 pkt,
 2. Stan posiadanego sprzętu tego samego rodzaju, co sprzęt określony w ofercie konkursowej: 0-10 pkt,
 3. Działalność ośrodka przeszczepiającego, banku tkanek i komórek lub medycznego laboratorium diagnostycznego w ostatnich trzech latach: 0-20 pkt.
 4. Wysokość środków dotychczas przekazanych Oferentowi w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Programy Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” na sfinansowanie zakupu sprzętu: 0-10 pkt.

Ze względu na charakter czynności wykonywanych przez ośrodki przeszczepiające komórki, tkanki lub narządy, banki tkanek i komórek oraz medyczne laboratoria diagnostyczne oferty będą oceniane w grupach według kategorii działalności Oferenta.

V. Sposób sporządzenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, oznaczonej w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta, kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie).
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 5. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018.”

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 r., na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 5. Zastrzega się, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wnioskowana kwota dofinansowania.
 7. Zastrzega się prawo Ogłaszającego do zmiany wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu.
 8. Zastrzega się możliwość częściowego uwzględnienia oferty.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 11. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 12. Załącznik nr 10 stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorami zadania.

 

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

[2] Wystarczające będzie wpisanie numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w odpowiednią pozycję tabeli załącznika nr 3 do ogłoszenia konkursowego

Powered by WPeMatico