Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M. P. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

 

I. Cele ogólne zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”

Wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.), służących do leczenia nowotworów, poprzez zakup sprzętu do radioterapii.

 

II. Cele szczegółowe zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”

Wymiana akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych (nie dotyczy aparatów do radioterapii śródoperacyjnej), których wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia upływu terminu składania ofert wynosi 10 lat i więcej.

Działania inwestycyjne będą podejmowane w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych dotyczących onkologii, które zostały opublikowane 31 grudnia 2015 r. i są dostępne na stronie: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych.

 

III. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

 

IV. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe)

Elementem zadania finansowanym przez Ministra Zdrowia są koszty zakupu akceleratorów pomniejszone o wkład własny oferentów w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania akceleratora, serwisowania zakupionego akceleratora oraz szkoleń w zakresie obsługi akceleratora.

Zakupiony akcelerator może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej na podstawie zawartego kontraktu z publicznym płatnikiem.

 

V. Ograniczenie przedmiotowe zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”

 • Wysokość dofinansowania przez Ministra Zdrowia dla realizatora wybranego w postępowaniu konkursowym stanowi nie więcej niż 85 % ceny sprzętu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wartość przyznanego dofinansowania akceleratora nie może przekroczyć kwoty 7 000 000,00 zł / jeden akcelerator.
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Podmiot może wnioskować o zakup akceleratora wyłącznie celem wymiany użytkowanego akceleratora, którego wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia upływu terminu składania ofert wynosi 10 lat i więcej.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2018
 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem w zakresie radioterapii onkologicznej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Oferent dokona zakupu akceleratora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), za pośrednictwem Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia do Ministerstwa Zdrowia, w terminie do dnia 1 grudnia 2017 , rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność zoryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 29 grudnia 2017, wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego akceleratora, do wycofania z użytkowania (w tym do zaprzestania udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz niezwłocznego złomowania akceleratora wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 • Niewycofanie z użytkowania i niedokonanie złomowania akceleratora wskazanego do wymiany będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych na podstawie umowy środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • W przypadku oferentów posiadających filie/oddziały spełnienie wymagań konkursowych musi nastąpić dla danej filii/oddziału, w której zainstalowany ma być akcelerator.
 • W przypadku gdy filia/oddział podmiotu, o którym mowa powyżej, znajduje się w innym województwie, niż jego siedziba, dane dotyczące liczby mieszkańców przypadające na 1 akcelerator liczone będą dla województwa, w którym znajduje się dana filia/oddział.

 

VI. Lista wymagań formalnych

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
  1. o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
  4. o liczbie stron w ofercie,
  5. o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a oraz oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
  6. o wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %,
  7. czy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom,
  8. że, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego akceleratora, wycofa z użytkowania (w tym zaprzestanie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz niezwłocznie dokona złomowania akceleratora wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 3. Wypełniony załącznik nr 3, załącznik nr 4, i załącznik nr 5, o których mowa w części VII. Wymagania merytoryczne, w tym oświadczenie o posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej, wg załącznika nr 5.
 4. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy),
 8. Pełnomocnictwo dla Ministra Zdrowia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na zakup akceleratora poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, wg załącznika nr 6.

 

VII. Wymagania merytoryczne

 1. Oferta realizacji zadania sporządzona wg załącznika nr 3, do niniejszego ogłoszenia, zawierająca:
 • wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania,
 • plan rzeczowo – finansowy na 2017, w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu na poziomie nie niższym niż 15% jego ceny,
 • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie udzielania świadczeń), uzasadnienie zakupu sprzętu.
 1. Informacja o prowadzonej działalności sporządzona wg załącznika nr 4 Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym potwierdzenie o:
  1. dysponowaniu infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii zgodną z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
  2. dysponowaniu kadrą specjalistyczną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 874), w miejscu, w którym będzie zainstalowany akcelerator.
 1. Oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta kompleksowej opieki onkologicznej, w tym posiadanie co najmniej następujących oddziałów: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz zakładu lub oddziału radioterapii i udzielanie świadczeń z ww. zakresu we wszystkich trzech trybach udzielania świadczeń: hospitalizacji, hospitalizacji jednego dnia oraz ambulatoryjnym, jak również pełne zabezpieczenie leczenia powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym, sporządzone wg załącznika nr 5. Posiadanie danego typu oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (według kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, stanowiącego część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).
 2. Oświadczenie w zakresie stosowania procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzone wg załącznika nr 5.

 

VIII. Sposób oceny ofert

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

 

IX. Kryteria oceny ofert

 1. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta, przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie (0 – 10 pkt).
 2. Liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie (0 – 20 pkt).
 3. Liczba procedur napromieniania w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego łącznie w latach 2014-2016 w przeliczeniu na 1 akcelerator należący do Oferenta (0-10 pkt).

X. Kryteria podziału środków finansowych

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie.
 3. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie.

W przypadku uzyskania przez różnych oferentów jednakowej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba lat pracy najstarszego akceleratora będącego w posiadaniu oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji w danym podmiocie, a następnie liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie.

 

XI. Sposób sporządzenia oferty

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

 

XII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).


Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą telefonicznie pod nr (22) 63-49-681 lub 655, 448, 397, 340, 506 lub na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, októrym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 11. Załącznik nr 7 stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorami zadania.

 


[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze”.

Powered by WPeMatico