OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M.P. z 2015 r. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w latach 2017-2018.

I. Cel ogólny zadania „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”:

Głównym celem zadania jest podniesienie i ujednolicenie poziomu nauczania przeddyplomowego w dziedzinie onkologii w polskich uczelniach medycznych. Podstawowymi elementami zadania są: poprawa efektywności procesu nauczania i jego bazy, zabezpieczenie materiałów do nauczania oraz ujednolicenie jakości nauczania i kontynuacja tego procesu po ukończeniu studiów.

II. Cele szczegółowe zadania „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”:

W ramach zadania w latach 2017 – 2018 planowane jest uzupełnienie wyposażenia jednostek prowadzących nauczanie przeddyplomowe z zakresu onkologii w fantomy symulacyjne do nauczania onkologii.

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznychna lata 2017 – 2018.

IV. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniających również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 5 Opis Wsparcia procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych w latach 2017 – 2018. i oświadczenie, że zadanie będzie realizowane zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
  6. czy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.
 3. Akt o utworzeniu uczelni publicznej/ Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności, obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).
 5. Przedłożenie wypełnionego załącznika nr 3 i 4.

V. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym i harmonogramem, sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia pn. Oferta realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym na lata 2017 – 2018 (oddzielny formularz na każdy rok).
 2. Informacja o prowadzonej działalności, sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie działań będących przedmiotem konkursu, w tym potwierdzenie spełnienia jednocześnie wszystkich następujących wymagań:
 • Posiadanie opracowanego zintegrowanego programu nauczania przeznaczonego do nauczania onkologii na wydziałach lekarskich, dentystycznych, pielęgniarskich, farmaceutycznych uczelni medycznych.
 • Doświadczenie i wymierne osiągnięcia w przeddyplomowym nauczaniu onkologii na uczelniach medycznych.
 • Doświadczenie w koordynowaniu w zakresie prowadzenia jednolitego programu nauczania onkologicznego.

VI. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

VII. Kryteria oceny ofert:

Wybór dokonany będzie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Doświadczenie i wymierne osiągnięcia w przeddyplomowym nauczaniu onkologii na uczelniach medycznych 1- 3 pkt.
 1. Doświadczenie w koordynowaniu w zakresie prowadzenia jednolitego programu nauczania onkologicznego 1- 3 pkt.
 1. Koszt łączny realizacji zadania 1 – 3 pkt.
 2. Harmonogram realizacji zadania 1 – 3 pkt.

VIII. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w 2017 r. i 2018 r.

IX. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

 

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych w latach 2017 – 2018.

X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

 

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą telefonicznie pod nr (22) 63-49-340 lub 655, 397, 448, 681, 506, lub na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

Powered by WPeMatico