OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” na lata 2017 – 2019.

I. Cele ogólne zadania „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich”:

Realizacja zadania ukierunkowana jest m. in. na prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. Wsparcie osób dotkniętych problemem choroby nowotworowej (chorych i ich bliskich) poprzez edukację, w tym z zakresu sposobów działań mających na celu poprawę lub utrzymanie zdrowia (np. dieta, rehabilitacja) oraz terapię psychologiczną nastawioną na budowanie równowagi emocjonalnej oraz aktywnej, ukierunkowanej na poprawę jakości własnego życia, postawy życiowej.

II. Cele szczegółowe zadania „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich”:

W ramach zadania planowana jest realizacja psychoonkologicznego programu działań edukacyjnych i terapii dla chorych na nowotwory i ich bliskich, mającego na celu zapobieganie wykluczeniu i izolacji osób chorych.

Wymagane jest złożenie oferty na przeprowadzenie programu w minimum trzech województwach; preferowane jest jednak przeprowadzenie działań w możliwie największej liczbie województw, co będzie miało odzwierciedlenie w kryteriach oceny ofert.

Realizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału w programie w danym województwie wyłącznie dla osób zamieszkałych na terenie danego województwa lub województw sąsiednich (zalecane jest prowadzenie działań na terenie kilku województw tak, aby ułatwić pacjentom i ich bliskim udział w programie (w szczególności związany z dojazdem)).

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” na lata 2017 – 2019.

IV. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniających również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 6 Opis Wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich i oświadczenie, że zadanie będzie realizowane zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
  6. czy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom,
  7. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą).
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700), wydruk[1],o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty.
 4. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 6. Zobowiązanie Oferenta do przyszłego przeniesienia na Ministra Zdrowia całości autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji niniejszego zadania, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).
 8. Przedłożenie wypełnionego załącznika nr 3, 4, 5.

V. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania na przeprowadzenie programu w minimum trzech województwach wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia pn. Oferta realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym na rok 2017, 2018 i 2019 (oddzielny formularz na każdy rok).
 2. Informacja o prowadzonej działalności, sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie działań będących przedmiotem konkursu, w tym potwierdzenie spełnienia jednocześnie wszystkich następujących wymagań:
 • Posiadanie przez Oferenta doświadczenia w prowadzeniu edukacji i terapii dla chorych na nowotwory i ich bliskich samodzielnie przez Oferenta lub we współpracy z innym podmiotem, w tym co najmniej dwóch referencji oraz wykazanie liczby przeprowadzonych spotkań edukacyjnych i warsztatów z osobami chorymi na nowotwory.
 • Zapewnienie sprzętu i materiałów dydaktycznych i pomocniczych niezbędnych do realizacji programu edukacji i terapii psychoonkologicznej.
 • Zapewnienie dostępu do sal wykładowych, seminaryjnych, terapeutycznych niezbędnych do realizacji programu edukacji i terapii psychoonkologicznej.
 • Zapewnienie personelu, niezbędnego do realizacji programu edukacji i terapii psychoonkologicznej, posiadającej znajomość przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowanie dydaktyczne (co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami chorymi na nowotwory), w liczbie co najmniej:
  • 5 osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej oraz
  • 3 psychoterapeutów poznawczo – behawioralnych oraz
  • 2 psychoterapeutów systemowych.
 • Zapewnienie personelu, odpowiedzialnego za obsługę merytoryczną i logistyczno – techniczną.
  1. Harmonogram i plan realizacji zadania, sporządzony według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Program edukacji i terapii w zakresie psychoonkologii, uwzględniający co najmniej informacje określone w załączniku nr 6.

VI. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

VII. Kryteria oceny ofert:

Wybór dokonany będzie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Liczba pacjentów onkologicznych i ich bliskich planowanych do objęcia programem edukacji i terapii psychoonkologicznej w ramach zadania (1 – 5 pkt).
 1. Średni koszt udziału w programie jednego uczestnika (1 – 5 pkt).
 2. Liczba województw, w których planowane jest prowadzenie programu edukacji i terapii psychoonkologicznej (1 – 14 pkt).

VIII. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 1. Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w 2017 r., 2018 r. i 2019 r.
 2. W przypadku uzyskania przez różnych oferentów takiej samej liczny punktów, kryterium rozstrzygającym będzie koszt udziału w programie jednego uczestnika.

IX. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich na lata 2017 – 2019.

X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

 

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą telefonicznie pod nr (22) 63-49-340 lub 397, 448, 681, 655, 506, lub na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

Powered by WPeMatico