Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M. P. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.

 

I. Cele ogólne zadania:

Racjonalizacja wydatków na opiekę nad pacjentami z dziedziczną, wysoką predyspozycją do chorób nowotworowych oraz na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi poprzez:

 1. opracowanie i wdrożenie do praktyki standardów postępowania diagnostycznego genetycznego dla osób z podejrzeniem wysokiej predyspozycji do nowotworów;
 2. personalizację leczenia na podstawie analizy profilu molekularnego komórek nowotworowych co prowadzi do zwiększenia efektywności leczenia pacjentów z chorobami nowotworów.

 

II. Cele szczegółowe zadania:

Zakup części zestawu wyposażenia, w którego skład wchodzi następujący sprzęt:

 1. sekwenator kolejnej generacji (NGS) i sprzęt peryferyjny;
 2. sekwenator kapilarny;
 3. PCR (3-4 sztuki);
 4. real-time PCR 2 sztuki;
 5. mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu;
 6. hodowle komórkowe (w tym komora, inkubatory – 3 sztuki, cieplarki, mikroskop odwrócony);
 7. ultrazamrażarki (- 80°C) – 2 sztuki;
 8. automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych;
 9. sprzęt ogólnego zastosowania w laboratoriach molekularnych i cytogenetycznych – peryferyjny (wirówki, pipety, waga, pHmetr, wytrząsarki, łaźnie wodne, lodówki laboratoryjne).

 

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.

 

IV. Zakres zadań stanowiących przedmiot konkursu finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe):

Koszty zakupu sprzętu medycznego i aparatury, pomniejszone o wkład własny oferentów w wysokości wynikającej z zaoferowanego w ofercie poziomu współfinansowania.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania sprzętu/aparatury, serwisowania zakupionego sprzętu/aparatury oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu/aparatury.

Zakupiony sprzęt/aparatura może być wykorzystywany wyłącznie do badań genetycznych i molekularnych, wykonywanych w ramach kontraktu z publicznym płatnikiem, realizowanego przez ośrodki prowadzące kompleksowe rozpoznawanie oraz leczenie chorych na nowotwory, w zakres których wchodzi: diagnostyka kliniczna, obrazowa,  patomorfologiczna, biochemiczna, markery nowotworowe, pełnozakresowa chirurgia onkologiczna oraz chemioterapia i radioterapia we wszystkich trybach udzielania świadczeń, tj. hospitalizacja całodobowa, jednego dnia i ambulatoryjna.

 

V. Ograniczenie przedmiotowe zadania:

 1. W postępowaniu konkursowym mogą brać udział jedynie podmioty, które nie otrzymały dofinasowania ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na zakup sprzętu/aparatury będących przedmiotem konkursu w 2016 r.
 2. Oferent wyłoniony do realizacji tych zadań zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji badań genetycznych i molekularnych w ramach kontraktu z publicznym płatnikiem, u pacjentów z chorobami nowotworowymi poddawanych kompleksowej diagnostyce i leczeniu oraz osób z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do chorób nowotworowych, w okresie nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
 3. Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie badań genetycznych i molekularnych, na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 4. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 5. Oferent dokona indywidualnie zakupu sprzętu/aparatury w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
 6. Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Zdrowia rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.
 7. Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 31 grudnia 2017 r., wykonawcy wyłonionemu drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.

 

VI. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
 1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
 4. liczbie stron w ofercie,
 5. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a oraz oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
 6. o wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %;
 7. czy informacje zawarte w ofercie stanowią/nie stanowią* tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.
 1. Przedstawienie wypełnionego załącznika nr 3, załącznika nr 4, załącznika nr 5, załącznika nr 6, załącznika nr 9 (jeżeli dotyczy), o których mowa w części VII. Wymagania merytoryczne.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 3. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 5. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 o:
 1. posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie tomografii komputerowej;
 2. posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie badań rezonansu magnetycznego;
 3. posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie radioterapii;
 4. posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie onkologii klinicznej;
 5. dostępności do świadczeń w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
 1. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 o prowadzeniu przez Oferenta kompleksowego rozpoznawania oraz leczenia chorych na nowotwory, w zakres których wchodzi: diagnostyka kliniczna, obrazowa, patomorfologiczna, biochemiczna, markery nowotworowe, pełnozakresowa chirurgia onkologiczna oraz chemioterapia i radioterapia we wszystkich trybach udzielania świadczeń, tj. hospitalizacja całodobowa, jednego dnia i ambulatoryjna.
 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).

 

VII. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania na 2017 r. sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszego ogłoszenia, zawierająca:
 • wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania[2],
 • plan rzeczowo – finansowy na 2017 r., w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15%, cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu medycznego i aparatury nie może być niższa niż 3 500 zł,
 • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie udzielania świadczeń),
 • uzasadnienie potrzeby zakupu sprzętu dla danego Oferenta.
 1. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta – sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego programu, w tym spełnienie następujących wymagań:
 1. Zapewnienie dostępu do lekarza specjalisty genetyka klinicznego, co najmniej 1 dzień w tygodniu (przez zapewnienie dostępu rozumie się zarówno zatrudnienie u oferenta, jak i dostęp poza siedzibą oferenta – u podwykonawcy),
 2. informacja o kadrze medycznej, w tym o liczbie zatrudnionych w siedzibie oferenta:
  • lekarzy specjalistów genetyki klinicznej,
  • specjalistów w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej,
  • lekarzy specjalistów patomorfologii,
 3. posiadanie w swoich strukturach zakładu/pracowni patomorfologii,
 4. posiadanie w swoich strukturach zakładu/pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny,
 5. posiadanie w swoich strukturach oddziału onkologii klinicznej/chemioterapii,
 6. posiadanie w swoich strukturach oddziału chirurgii onkologicznej,
 7. posiadanie w swoich strukturach zakładu radioterapii.

Posiadanie danego typu oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (według kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, stanowiącego część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

 1. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 2. Zobowiązanie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6.
 3. Oświadczenie, zgodne z Załącznikiem nr 9 (jeżeli dotyczy).

 

VIII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

 

IX. Kryteria oceny ofert:

 1. Posiadana kadra – liczba specjalistów (lekarz specjalista genetyk kliniczny, specjalista w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, lekarz specjalista patomorfolog) zatrudnionych u Oferenta (0-4 pkt).
 2. Łączna liczba pacjentów leczonych w placówce na oddziale onkologii klinicznej/chemioterapii, chirurgii onkologicznej, w zakładzie radioterapii w 2016 r. (1-3 pkt).
 3. Zakres dostępności do lekarza specjalisty genetyka klinicznego (0-4)[3].
 4. Wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury (%) (1 – 3 pkt).

 

X. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Zaplanowane środki finansowe na realizację Programu w 2017 r.
 3. Liczba pacjentów leczonych w placówce na oddziale onkologii klinicznej/chemioterapii, chirurgii onkologicznej, w zakładzie radioterapii w 2016 r.
 4. W przypadku uzyskania przez różnych oferentów jednakowej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba pacjentów leczonych w placówce na oddziale onkologii klinicznej/chemioterapii, chirurgii onkologicznej, w zakładzie radioterapii.

XI. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.

 

XII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2017 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

 

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy oraz że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą telefonicznie pod nr (22)63 49 340 lub 397, 448, 681, 655, 506 lub na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze”.

[2] W przypadku wnioskowania o zakup jedynie części sprzętu/aparatury (również pod względem ilościowym), oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 9 o posiadaniu pozostałego sprzętu.

[3] Premiowany będzie dostęp do lekarza specjalisty genetyka w siedzibie oferenta.

Powered by WPeMatico