OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M. P. poz. 1165, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.

I. Cele ogólne zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.

Zakup aparatów rezonansu magnetycznego o indukcji pola 3 Tesla w celu wymiany aparatów, których wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 10 lat i więcej.

II. Cele szczegółowe zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.

Zakup aparatów rezonansu magnetycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zapewniających diagnostykę lub leczenie onkologiczne dorosłych lub dzieci, posiadających w swoich strukturach oddział o profilu:

 • onkologia lub
 • onkologia dziecięca lub
 • onkologia kliniczna/chemioterapia lub
 • onkologia kliniczna/chemioterapia dziecięca lub
 • onkologia i hematologia dziecięca

oraz co najmniej jeden z poniższych:

 • chirurgia ogólna
 • chirurgia ogólna dziecięca
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia onkologiczna dziecięca.

Posiadanie danego typu oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (według kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, stanowiącego część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansów magnetycznych w 2017 r. w celu wymiany aparatów, których wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 10 lat i więcej.

IV. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe):

W ramach zadania będącego przedmiotem konkursu, przez Ministra Zdrowia finansowane są koszty zakupu aparatu rezonansu magnetycznego o indukcji pola 3 Tesla, pomniejszone o wkład własny oferentów zadeklarowany w ofercie.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania aparatu rezonansu magnetycznego, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi rezonansu magnetycznego.

Zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartego kontraktu z publicznym płatnikiem.

V. Ograniczenie przedmiotowe zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansów magnetycznych w 2017 r.:

 • Wysokość dofinansowania przez Ministra Zdrowia dla realizatora wybranego w postępowaniu konkursowym stanowi nie więcej niż 85% ceny sprzętu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wartość przyznanego dofinansowania rezonansu magnetycznego nie może przekroczyć kwoty 5 500 000,00 zł/jeden rezonans magnetyczny
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Podmiot może wnioskować o zakup rezonansu magnetycznego wyłącznie celem wymiany użytkowanego rezonansu magnetycznego, którego wiek liczony jest od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych i do dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 10 lat i więcej.
 • Podmiot może wnioskować maksymalnie o zakup 1 rezonansu magnetycznego.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania, zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r.
 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem, w terminie do dnia 30 czerwca 2018, będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Oferent dokona zakupu rezonansu magnetycznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), za pośrednictwem Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia do Ministerstwa Zdrowia, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r., rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 31 grudnia 2017 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego rezonansu magnetycznego, do wycofania z użytkowania (w tym do zaprzestania udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz niezwłocznego złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 • Niewycofanie z użytkowania i niedokonanie złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego do wymiany w terminie wskazanym powyżej, będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych na podstawie umowy środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • W przypadku oferentów posiadających filie/oddziały spełnienie wymagań konkursowych musi nastąpić dla danej filii/oddziału, w której zainstalowany ma być rezonans magnetyczny.

VI. Lista wymagań formalnych:

 1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 Zgłoszenie ofertowe, w tym w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopia zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelniona przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 2. Prawidłowo złożone oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizacje zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.),
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 2a oraz oświadczenie, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w ww. załączniku,
  6. wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %.
  7. czy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom,
  8. że, w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego rezonansu magnetycznego, wycofa z użytkowania (w tym, że zaprzestanie udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) oraz że niezwłocznie dokona złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany.
 3. Wypełniony załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 i załącznik nr 6, o których mowa w części VII. Wymagania merytoryczne, w tym potwierdzenie posiadania obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego.
 4. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).
 8. Pełnomocnictwo dla Ministra Zdrowia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na zakup rezonansu magnetycznego poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, wg załącznika nr 7.

VII. Wymagania merytoryczne:

 1. Oferta realizacji zadania sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawierająca:
  1. wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania wraz z podstawowymi parametrami technicznymi;
  2. plan rzeczowo – finansowy na 2017 r. w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15%;
  3. miesięczny harmonogram realizacji zadania, zawierający możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i rozpoczęcia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z publicznym płatnikiem na zakupionym sprzęcie;
  4. uzasadnienie zakupu sprzętu.
 2. Informacja o prowadzonej działalności sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających prawidłowe wykonanie działań będących przedmiotem zadania, w tym potwierdzenie spełnienia następujących wymagań:
 • posiadanie w swoich strukturach oddziału o profilu:
 • onkologia lub
 • onkologia dziecięca lub
 • onkologia kliniczna/chemioterapia lub
 • onkologia kliniczna/chemioterapia dziecięca lub
 • onkologia i hematologia dziecięca

oraz co najmniej jeden z poniższych:

 • chirurgia ogólna
 • chirurgia ogólna dziecięca
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia onkologiczna dziecięca.

  dysponowanie na jedną zmianę kadrą specjalistów do obsługi aparatury:

 • co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi oraz
 • co najmniej 1 elektroradiolog,
 • fizyk medyczny (fakultatywnie).
 1. Posiadanie elektronicznego systemu archiwizacji i opisywania badań (PACS/RIS) – (wymagane oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 6)
 2. Posiadanie pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w tomograf komputerowy (pracownia tomografii komputerowej – wykonująca co najmniej 15 badań dziennie – (wymagane oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 6).
 3. Nieotrzymanie dofinansowania Ministra Zdrowia na zakup MRI w ostatnich 5 latach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – (wymagane oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 6).
 4. Informacja o posiadaniu infrastruktury do zainstalowania aparatury, o którą wnioskuje Oferent pozwalającej na uruchomienie sprzętu do 30 czerwca 2018 r. – (wymagane oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 6).

VIII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

IX. Kryteria oceny ofert:

Wybór dokonany będzie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Wiek posiadanej aparatury MRI – liczba lat pracy najstarszego rezonansu magnetycznego, będącego w posiadaniu Oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia udzielania na nim świadczeń zdrowotnych (0 – 10 pkt).
 2. Posiadanie wymaganej kadry do obsługi aparatury (0 – 2 pkt).
 3. Posiadanie fizyka medycznego (0 – 1 pkt).
 4. Czas oczekiwania pacjentów na badania obrazowe na rezonansie magnetycznym (0 – 3 pkt).
 5. Liczba badań wykonywanych dziennie na danym rodzaju sprzętu w latach 2015-2016, w przeliczeniu na jeden aparat, oddzielnie dla TK, MRI, USG, RTG, o ile Oferent posiada taką aparaturę (0 – 3 pkt. w każdym z kryteriów).

X. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w 2017 r.
 3. Liczba lat pracy najstarszego rezonansu magnetycznego, będącego w posiadaniu Oferenta, liczona od momentu rozpoczęcia udzielania na nim świadczeń zdrowotnych.
 4. Liczba badań wykonywanych dziennie na MRI w latach 2015-2016, w przeliczeniu na jeden aparat.

W przypadku uzyskania przez różnych oferentów takiej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba lat pracy najstarszego rezonansu magnetycznego, a w następnej kolejności liczba badań wykonywanych dziennie na MRI w latach 2015-2016, w przeliczeniu na jeden aparat.

XI. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Każdą ofertę składa się w zamkniętej kopercie, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W taki sam sposób składa się uzupełnienia braków formalnych.
 2. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 3. Oferta powinna być trwale spięta.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Koperta powinna być opisana w sposób następujący: Konkurs – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.

XII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

Uwaga!

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 6. Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 7. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/zabezpieczeniem wadium przez oferenta.
 9. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 10. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta lub telefonicznie pod nr 22 63 49 448 lub 397, 340, 681, 655, 506. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.

Powered by WPeMatico