OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora lub realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.

Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 3: Zadania finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III cz. 3.2 ust. 6 pkt 1 lit. a „Wdrażanie nowych rodzajów przeszczepienia narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego: Nowe rodzaje przeszczepienia – przeszczepienie jelita.”.

Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora lub realizatorów Programu w 2017 roku, w zakresie wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepieniem jelita.

Lista wymaganych dokumentów.

 1. Spis przedkładanych dokumentów wraz ze wskazaniem liczby stron poszczególnych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące oferenta złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zaś w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, notariusza, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Złożone na formularzu określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 • prawdziwości danych zawartych w ofercie;
 • przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.);
 • liczbie stron w ofercie;
 • posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
 • posiadaniu kontraktu(-ów) z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z rodzajem świadczeń objętych kontraktem (-tami);
 • posiadaniu pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem konkursu.
 • znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 1. Oświadczenie, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 3, o posiadaniu zasobów, zapewniających prawidłowe wykonanie zadania Programu w zakresie objętym przedmiotem konkursu łącznie z informacją o posiadanym sprzęcie specjalistycznym oraz o posiadaniu w strukturze Oferenta laboratorium oznaczającego poziomy produktów leczniczych immunosupresyjnych i laboratorium wykonującego oznaczenia w zakresie obecności biologicznych czynników chorobotwórczych, bądź dostępie do ww. laboratoriów.
 2. Wykaz specjalistycznej kadry bezpośrednio zaangażowanej w realizację zadania Programu w zakresie objętym przedmiotem konkursu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.) i jej aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1674), złożony na formularzu określonym w załączniku nr 4 wraz z oświadczeniami tych osób o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Informacja o posiadanym doświadczeniu w przeszczepianiu narządów jamy brzusznej, zwłaszcza transplantacjach wielonarządowych za lata 2015-2016 złożona na formularzu określonym w załączniku nr 5.
 4. Oferta realizacji zadania, złożona na wzorze określonym w załączniku nr 6 zawierająca:
  • opis metody leczenia przeszczepieniem jelita jaką oferent zamierza wykonać w ramach realizacji przedmiotu konkursu ofert. Opis powinien również zawierać: informacje dotyczące liczby dotychczas wykonanych przeszczepień jelita, ocenę kosztową przeszczepień bez powikłań oraz z powikłaniami poprzeszczepowymi, koszty związane z przygotowaniem dawcy i koszty związane z przygotowaniem biorcy, itp.,
  • plan rzeczowo – finansowy i harmonogram (w formie tabelarycznej) zadania objętego konkursem w roku 2017, w tym:
   • kalkulację kosztów wykonania zadań programu objętego konkursem (zaokrąglonych do pełnych złotych w górę), w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie,
   • planowaną do przeprowadzenia przez oferenta liczbę procedur,
   • planowany udział własny w realizacji zadania programu wyrażony jako procent.
 5. W przypadku podmiotów, które wykonywały czynności, będące przedmiotem konkursu, po dniu 1 stycznia 2017 r. a przed dniem jego ogłoszenia, informację o liczbie wykonanych przeszczepów jelita wraz z kosztorysem ich wykonania.
 6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 7 (jeżeli dotyczy).
 7. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenia.

 

W ocenie oferty ogłaszający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Koszt 1 procedury przeszczepienia jelita – 0 – 40 pkt.

Liczba punktów = x 40

Cmin – najniższy  zaoferowany przez oferentów łączny koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot konkursu

Cnłączny koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot konkursu wskazany przez oferenta.

2. Ocena liczby możliwych do wykonania procedur – 0 – 30 pkt.

 

Liczba punktów = x 30

Ln– Liczba możliwych do wykonania procedur wskazana przez oferenta

Lmax– Najwyższa liczba możliwych do wykonania procedur zaoferowana przez oferentów

3. Ocena doświadczenia w przeszczepianiu narządów jamy brzusznej – 0 – 15 pkt.

 

Liczba punktów = x 15

Pn– Liczba wykonanych procedur w przeszczepianiu narządów jamy brzusznej wskazana przez oferenta

Pmax– Najwyższa liczba wykonanych procedur w przeszczepianiu narządów jamy brzusznej zaoferowana przez oferentów

4. Ocena planowanego udziału własnego w realizacji zadania – 0 – 15 pkt.

 

Liczba punktów = x 15

Un – Udział własny w realizacji zadania wskazany przez oferenta

Umax – Najwyższy udział własny w realizacji zadania zaoferowany przez oferentów

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej           (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r. poz. 84, z późn. zm.).

 

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zamkniętej i nienaruszonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Konkurs na wybór realizatora zadania programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita”.

Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.

Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2017 r. na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Polityki Zdrowotnej,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia (godziny pracy urzędu 8:15-16:15).

 

Uwaga!

 1. Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne, którego bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.)
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej.
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Udzielanie wyjaśnień w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ww. formie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium kosztu procedury.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu i częściowego uwzględnienia oferty w takim wypadku.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, Ogłaszający informuje oferentów umieszczając na stronie internetowej informację o konieczności wskazania przez nich, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym, działań jakie oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 12. Załączniki nr 9 i 9a do ogłoszenia stanowią informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorem albo realizatorami zadania.

 

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.”

Powered by WPeMatico