Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce (konkurs nr  POWR.05.04.00-IP.05-00-005/17).

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia dla kadr medycznych (lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii i/lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i/lub położnych) w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności na zasadach i w zakresie określonym w programie polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce oraz w dokumentach wykonawczych w stosunku do tego programu.

 

Typy projektów

1. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,

2. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych.

Wymagane jest, aby wnioskodawca lub partner stanowili podmiot będący ośrodkiem referencyjnym dla Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Wnioskodawca jest zobowiązany posiadać doświadczenie w szkoleniach personelu medycznego. W pkt. 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów wniosku o dofinansowanie powinien opisać dotychczas zrealizowane szkolenia w zakresie ginekologii, położnictwa i leczenia niepłodności.

Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić kadrę dydaktyczną w postaci doświadczonych specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, posiadających wiedzę z zakresu andrologii, a także położnych oraz psychologów zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.

Szczegółowe informacje odnośnie wymogów, które musi spełnić projektodawca lub partner oraz sposób weryfikacji ich spełnienia znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Alokacja

Wartość alokacji: 960 000,00 PLN

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy: prokreacja@mz.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 530 01 80.

Przypominamy, że projekty złożone na konkurs muszą być zgodne z aktualną wersją Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Czytaj więcej na stronie zdrowie.gov.pl: 5.4 Konkurs – Szkolenia w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego

Powered by WPeMatico