W 2013 r. LEK i LDEK zastąpiły Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP).

LEK i LDEK to egzaminy ogólnopolskie organizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), ich wyniki stanowią kryterium kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie.

  • Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego może przystąpić lekarz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, dyplomu lekarza
    i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.
  • Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego mogą przystąpić lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, dyplomu lekarza dentysty i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

 

UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020) – art. 1 pkt 11 lit. a, do LEK i LDEK mogą przystępować wyłącznie absolwenci studiów na wspomnianych kierunkach. Tym samym została wyłączona możliwość przystępowania do egzaminów przez studentów.

 

Od 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

1 maja 2017 roku to dzień, w którym wchodzą w życie przepisy wprowadzające teleinformatyczny System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w części dotyczącej kształcenia podyplomowego lekarzy, który dostępny będzie pod adresem https://smk.ezdrowie.gov.pl. Tym samym dotychczasowy system aplikowania, dla którego administratorem było Centrum Egzaminów Medycznych przestaje funkcjonować.

Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia:

  • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych
    w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

UWAGA! Dla egzaminów, które zostaną  przeprowadzone w okresie od dnia 1 do 30 września 2017 r., złożenie w SMK wniosku o przystąpienie do LEK lub LDEK, możliwe będzie w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2017 r.

 

Informacje o LEK i LDEK

LEK i LDEK podobnie jak LEP i LDEP to testy składające się z 200 pytań. Za prawidłową odpowiedź napytanie uznaje się zaznaczenie wyłącznie jednej, właściwej odpowiedzi.

Aby uzyskać pozytywny wynik z LEK albo LDEK, należy zdobyć co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów.

Osoba, która nie uzyskała pozytywnego wyniku LEK albo LDEK, lub uzyskany wynik jej nie satysfakcjonuje, może ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie

Drugie i kolejne zgłoszenia do LEK albo LDEK są objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości nie wyżej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłata jest pobierana również od osób, które zgłaszają się po raz pierwszy i kolejny do egzaminu LEK albo LDEK w języku obcym.

Powered by WPeMatico