Świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

 

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego obejmują:

 • świadczenia gwarantowane, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w podziale na świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi (część I) i rozpoznaniami (część II);
 • badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych;
 • świadczenia w chemioterapii.

Tryby udzielania świadczeń:

 • hospitalizacja;
 • hospitalizacja planowa;
 • leczenie jednego dnia.

Świadczeniodawca, który udziela świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem innych metod diagnostyczno-terapeutycznych niż te, które są stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi tylko wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

 

Ogólne:

 • dla świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej (§ 4 ust. 1–4),
 • dla świadczeń udzielanych w trybie leczenia jednego dnia (§ 4 ust. 5).

Szczegółowe:

 • dla świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej (części I załącznika nr 3),
 • dla świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia (części II załącznika nr 3).
 • Dodatkowe dla następujących świadczeń:
 • implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu,
 • leczenie udaru mózgu na oddziale udarowym,
 • leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznej,
 • przeszczepienie rogówki,
 • zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry,
 • leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu,
 • leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW), przezskórne zabiegi w zakresie serca, inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, przezskórne
 • zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków,
 • implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej,
 • zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia,
 • endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,
 • zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych,
 • zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe,
 • przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją, przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z
 • neuroprotekcją,
 • leczenie zatruć średnich na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym,
 • immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku,
 • dializa wątrobowa,
 • oksygenacja hiperbaryczna,
 • teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D,
 • teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki,
 • teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR),
 • brachyterapia z planowaniem standardowym,
 • brachyterapia z planowaniem 3D,
 • brachyterapia guza wewnątrzgałkowego,
 • oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie,
 • leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała,
 • wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne,
 • oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dzieci,
 • terapia protonowa nowotworów oka,
 • leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc,
 • wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego,
 • zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza, hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego,
 • obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT),
 • brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG/RM ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Źródło: Ministerstwo Zdrowia