W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

 

Uczestnicy

Obradom przewodniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Wzięli w nich udział przedstawiciele: Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia.

Ze strony rządowej obecni byli przedstawiciele KPRM, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, a także NFZ oraz GIS.

 

Ustalenia

Minister Konstanty Radziwiłł wskazał dwie podstawowe kwestie, które będą przedmiotem prac Zespołu.

Pierwszy – to opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia (m.in. wskazanie obszarów, do których w sposób szczególny powinny być kierowane dodatkowe środki finansowe zasilające system w ramach zwiększania nakładów do docelowego poziomu 6% PKB).

Minister zdrowia przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło wciąż aktualne pozostaje rozważenie możliwości skrócenia czasu dochodzenia do założonego pułapu publicznych nakładów na zdrowie.

Ustalono, że partnerzy społeczni przekażą zestawienia swoich postulatów i propozycji zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia z wyodrębnieniem obszarów, które powinny zostać potraktowane w sposób priorytetowy. Już w ramach wstępnej dyskusji przedstawiciele samorządów zawodowych i organizacji pacjentów wskazywali m. in. na konieczność rozwijania profilaktyki zdrowotnej czy wprowadzenia zmian w zakresie kompetencji poszczególnych zawodów medycznych.

 

Drugi – to analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (m.in. wynagrodzeń lekarzy rezydentów) połączona z przeglądem funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jak podkreślił minister Radziwiłł, sensowna debata w tym zakresie wymaga udziału reprezentacji pracodawców i pracowników ochrony zdrowia, także w ramach Rady Dialogu Społecznego. Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL.

 

Kolejne spotkanie

Kolejne posiedzenie Zespołu jest zaplanowane na 3 listopada 2017 r.

Zgodnie z zarządzeniem Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia. Termin został wybrany z uwzględnieniem harmonogramu prac w parlamencie nad ustawą budżetową na 2018 r. Ma to umożliwić ewentualne odzwierciedlenie efektów prac Zespołu już w przyszłorocznym budżecie państwa.

Powered by WPeMatico