Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisje Konkursowe powołane do rozpatrzenia w 2016 r. ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłaszają, że następujące konkursy zostają unieważnione z powodu wycofania się oferentów z realizacji zadania:

– w ramach Celu operacyjnego: 1 – Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa:

  1. Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup: małe dzieci, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne, osoby w podeszłym wieku, osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu, nr NPZ.CO1_3.1_1_2016,

–  w ramach Celu operacyjnego: 5 – Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się:

  1. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem, nr NPZ.CO5_4.2_1_2016.

Powered by WPeMatico