Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności
z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019
w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018.

1. Cele programu właściwe dla realizacji zadania objętego ogłoszeniem:

Głównym celem Programu jest zmniejszenie umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania (z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu POChP) poprzez wdrożenie i realizację terapii – nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowanej w nowoczesnych, nadzorowanych salach Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM). Celem jest także zapewnienie dostępności do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania a także poprawa jakości życia poprzez realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do NWM na terenie Polski i w stosunku do krajów UE.

 

2. Przedmiot konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016- 2019 w zakresie zadań:

 • Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017. Dofinansowany będzie zakup wyposażenia (sprzętu i aparatury w ilości i rodzaju określonych w dokumencie Programu) stanowisk w ramach sNWM;
 • Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. oferta musi dotyczyć obu ww. punktów. Oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.

Realizatorem Programu może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty:

 1. w strukturze których oddział chorób płuc ma dostęp w lokalizacji do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT);
 2. posiadające całodobową dostępność do badań z zakresu: diagnostyki radiologicznej, EKG, bronchoskopii, badań laboratoryjnych, w tym: gazometrii, biochemii i morfologii a także dysponuje odpowiednią kadrą medyczną;
 3. posiadające zasoby kadrowe umożliwiające prawidłową realizację zadania.

Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie znajdują się w cz. III pkt 4 i 8 ogłoszenia.

W ramach konkursu ofert zostanie wybrana liczba realizatorów, która zagwarantuje utworzenie w roku 2017 22 sal NWM (88 stanowisk NWM), przy czym sNWM powinna liczyć nie mniej niż 4 stanowiska NWM (zamiast jednej 4-stanowiskowej sNWM możliwe jest utworzenie 2 sal 2-stanowiskowych z jednym wyodrębnionym stanowiskiem pielęgniarskim, przy czym stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać bezpośredni kontakt wzrokowy lub przy użyciu kamer ze wszystkimi łóżkami, a w szczególności obserwacji twarzy chorego).

Wyłoniony realizator zadania zobowiązany zostanie do:

 • w roku 2017:
  1. zakupu sprzętu i aparatury w ilości i rodzaju określonych w dokumencie Programu;
  2. utworzenia i organizacji sali/sal NWM (zgodnie z założeniami Programu);
 • w latach 2017 – 2018:
  1. realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

 

3. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: wydruk
  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym odzwierciedlenie znajdzie fakt posiadania w strukturze oferenta oddziału chorób płuc mającego dostęp w lokalizacji do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (OAIT)[1], o którym mowa w 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku,
  o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o dysponowaniu całodobowym dostępem do badań z zakresu: diagnostyki radiologicznej, EKG, bronchoskopii, badań laboratoryjnych, w tym: gazometrii, biochemii i morfologii.
 7. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku 2a do ogłoszenia), zawierający w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji objętego konkursem ofert zadania,
  2. liczbę planowanych do zorganizowania sNWM,
  3. liczbę planowanych stanowisk NWM,
  4. liczbę chorych deklarowanych do objęcia opieką pulmonologiczną w ramach programu rehabilitacji pneumonologicznej w latach 2017-2018,
  5. koszt cyklu programu rehabilitacji pneumonologicznej[2] jednego chorego,
  6. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem,
  7. kalkulację kosztów wykonania zadań objętych konkursem,
  8. deklarowany udział własny (min. 15%) w realizacji zadania programu w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, wyrażony zarówno kwotowo jak i procentowo.
 8. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
  1. wykaz kadry specjalistów chorób płuc, kadry pielęgniarskiej, kadry fizjoterapeutów zatrudnionych przez Oferenta (wykaz ww. osób powinien być złożony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia) wraz z kopiami potwierdzonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów dotyczących prowadzenia wentylacji mechanicznej oraz oświadczeniami  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922).

Przy czym jako minimum wymagane jest posiadanie:

co najmniej 3 lekarzy mogących wykazać się ukończonym kursem NWM organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i co najmniej 1 lekarza z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu NWM przez co najmniej 1 rok lub ukończonym stażem klinicznym z zakresu NWM;

kadry pielęgniarskiej – równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno stanowisko nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w tym równoważnik co najmniej 3 etatów, na których zatrudnieni są specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa
zachowawczego – lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończonym kursie specjalistycznym z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie lub pielęgniarki z udokumentowanym doświadczeniem z zakresu monitorowania leczenia za pomocą NWM i opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie przez rok lub ukończonym kursem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc w tym zakresie

kadry fizjoterapeutów przygotowanych do realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej.

b. informację na temat infrastruktury i wyposażenia złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

9. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia o:

 1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639);
 4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu na jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
 5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób płuc;
 6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 7. zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn.: Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019;
 8. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
 9. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania;
 10. liczbie stron w ofercie.

10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

11. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

 

4. Kryteria oceny merytorycznej

Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone jedynie oferty spełniające wymagania formalne.

 1. Koszt cyklu rehabilitacji pneumonologicznej jednego chorego (0 – 3 pkt);
 2. Zadeklarowana liczba pacjentów, którzy zostaną objęci w danym roku kalendarzowym cyklem rehabilitacji (rozpoczętym i zakończonym w tym samym roku), zgodnym z wymogami programu (0-6 pkt);
 3. Liczba specjalistów chorób płuc posiadających uprawnienia/doświadczenie zgodne z wymogami programu (0-2 pkt);
 4. Liczba personelu pielęgniarskiego (0-2 pkt);
 5. Liczba fizjoterapeutów przygotowanych do realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej (0-2 pkt);
 6. Zadeklarowany udział własny w zakupie sprzętu i aparatury w ilości i rodzaju określonych w dokumencie Programu (0-2 pkt);
 7. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup sprzętu i wyposażenia do sNWM w roku 2017 (0-2 pkt);
 8. Doświadczenie jednostki w realizacji zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2016 w ramach Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 (0-1 pkt).
 9. Utworzenie w roku 2016 na terenie województwa, gdzie znajduje się siedziba oferenta, w ramach programu sNWM (0-1 pkt).

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, opisanej – „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny oraz realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej dokumenty wymagane od Oferenta”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-570 lub 22-63-49-441, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA !

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą wskazanie braków formalnych oraz informacje o:
  1. 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie koszt cyklu rehabilitacji pneumonologicznej jednego chorego.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta   na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 1. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 2. Załączniki nr 8 do ogłoszenia stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorami zadania.

 

[1] należy przesłać jedynie odpowiedni fragment księgi rejestrowej, w którym uwidocznione zostanie powyższe wymaganie formalne. Nie jest wymagane dołączanie do oferty całej księgi rejestrowej.

[2] przez jeden cykl programu rehabilitacji pneumonologicznej rozumie się 21 sesji, każda po 60 min, realizowanych przez fizjoterapeutę w domu chorego w formule: 3 sesje  w tygodniu – patrz dokument programu str. 40

Powered by WPeMatico