OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Organizacja szkoleń dla lekarzy
i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC
na lata 2017-2018.

I. Cele:

Głównym celem Programu pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 jest redukcja liczby amputacji, maksymalne obniżenie wysokości liczby amputacji, co ma skutkować obniżeniem stopnia inwalidztwa, redukcja przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC). Celem szczegółowym Programu jest organizacja kursów i szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii, medycyny rodzinnej, angiologii, neurologii, reumatologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, ratownictwa medycznego, ortopedii lub/i podologii obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC. Natomiast oczekiwanym efektem realizacji Programu będzie ograniczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z leczeniem ZSC.

 II. Przedmiot konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
w zakresie zadania: Organizacja szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC, realizowanego w latach 2017-2018.

W ramach zadania wybrany realizator przeprowadzi szkolenia dla personelu medycznego w regionie obejmującym województwa: mazowieckie, lubelskie, podlaskie oraz świętokrzyskie.

Wybrany realizator w celu realizacji przedmiotu konkursu ofert wykorzysta materiały edukacyjne, które zostały przygotowane przez jednego z realizatorów Programu wybranego w 2016 roku.

Udostępnienie materiałów edukacyjnych wybranemu w niniejszym postępowaniu konkursowym realizatorowi zapewnia Ogłaszający Konkurs.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. w strukturach podmiotu funkcjonuje nieprzerwanie od minimum 3 lat gabinet,
  w którym leczeni są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki diabetologicznej oraz chirurgii naczyniowej i angiologicznej;
 2. dysponuje kadrą, która zapewni prawidłową realizację przedmiotu konkursu ofert, posiadającej znajomość przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowanie dydaktyczne;
 3. spełniają warunki określone w art. 19 i nast. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) dla organizatorów szkolenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy;
 4. spełniają warunki określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) dla organizatorów szkolenia w zakresie kształcenia pielęgniarek.

Wyłoniony realizator zadania zobowiązany zostanie w roku 2017 i 2018 do:

 1. dokonania organizacji szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC;
 2. zapewnienia w czasie trwania kursu usługi cateringowe dla uczestników oraz wykładowców;
 3. zapewnienia uczestnikom oraz wykładowcom kursu nocleg w czasie trwania kursu;
 4. dokonania analizy zebranej opinii poprzez ankiety ewaluacyjne o kursie/szkoleniu;
 5. przygotowania i przedłożenia półrocznego oraz rocznego raportu z realizacji szkoleń/kursów w każdym roku realizacji zadania.

W zakresie realizacji przedmiotu konkursu możliwe jest zlecanie poszczególnych czynności osobom trzecim (podwykonawcom), z wyłączeniem czynności określonych w pkt 1, 4 i 5.

W ramach kwoty wynagrodzenia za wykonanie zadania wyłoniony realizator będzie zobowiązany do przeniesienia na Ministra Zdrowia całość majątkowych praw autorskich do utworów zależnych, wykonanych przez realizatora w ramach zezwolenia na wykonywanie prawa zależnego, a powstałych w wyniku realizacji przedmiotowej umowy – na poniższych polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy ww., w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których materiały utrwalono-wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie
  i remitowanie, wprowadzenie materiałów do pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz Internetu, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian treści.

III. Lista wymagań formalnych.

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
  1. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.), wydruk,
   o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
  2. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: wydruk
   z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym odzwierciedlenie znajdzie fakt posiadania w strukturze oferenta gabinetu, w którym leczeni są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki diabetologicznej, o którym mowa w 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
   o działalności leczniczej
   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku,
   o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
  3. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie
   o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
   o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2), zawierający w szczególności:
   • opis działań, jakich podjęcie planowane jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
   • harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
   • szczegółową kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert
    (w zaokrągleniu do pełnych złotych), w szczególności uwzględniającą ilości
    i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych) wraz z opisem czynności niezbędnych do realizacji zadania.
  5.  Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
 • wykaz kadry, która zapewni prawidłową realizację przedmiotu konkursu ofert, posiadającej znajomość przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowanie dydaktyczne wraz z podpisanymi imieniem i nazwiskiem, oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (wykaz ww. osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia);
 • informację na temat infrastruktury, wyposażenia i działalności Oferenta złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, zawierającą:
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/kształcenia z zakresu diabetologii (ogólnopolskich i regionalnych) samodzielnie przez Oferenta lub we współpracy z innym podmiotem wraz ze wskazaniem zakresu czynności Oferenta;
  • zapewnienie sprzętu audiowizualnego, niezbędnego do realizacji szkolenia;
  • zapewnienie dostępu do sal wykładowych, seminaryjnych, niezbędnych do realizacji szkolenia.
 1. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o:
  • przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych
   w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639 z późn. zm.);
  • posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z diabetologii;
  • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  • zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn.: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018,
  • prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  • liczbie stron w ofercie,
  • prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.
 2. Oświadczenie, z którego wynika, że Oferent posiada uprawnienia do kształcenia podyplomowego lekarzy w jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) oraz rozdziale 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.) łącznie
  z oświadczeniem, że szkolenia będą zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z tymi przepisami a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761 z późn. zm.).
 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 6 (jeżeli dotyczy).
 1. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

IV. Kryteria oceny

 1. Dysponowanie kadrą zapewniającą realizację założeń Programu (0-4 pkt).
 2. Średni koszt szkolenia 1 uczestnika kursu/ szkolenia (0-5 pkt)
 3. Zadeklarowana liczba osób do przeszkolenia w danym roku (0-4 pkt za dany rok, łącznie: 0-8 pkt).
 4. Liczba lat nieprzerwanego posiadania kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z diabetologii, chirurgii naczyniowej lub angiologii (0-2 pkt).

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, opisanej – „Konkurs ofert- Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 –Szkolenia lekarzy i pielęgniarek”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu:
od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-546 lub 22-63-49-570, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA !!!

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
  • o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  • o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
   a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną (dep-pz@mz.gov.pl) bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie koszt przeszkolenia 1 uczestnika szkolenia/ kursu.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie planują podjąć
  w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 12. Załączniki nr 8 do ogłoszenia stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranym w konkursie realizatorem zadania.
 13. Jednostkowy koszt poszczególnych rodzajów wydatków powinien być oszacowany z uwzględnieniem kosztorysu zawartego w treści Programu.

Powered by WPeMatico