Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych oraz PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Kod CPV 55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.

 1. Oferty, przygotowane zgodnie z zamieszczonym wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: i.slowik@mz.gov.pl w terminie: do dnia 21.04.2017 r. do godz. 12:00 lub złożyć osobiście pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40, pokój 106.
 2. W tytule proszę wpisać: „Seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii”.
 3. Kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jego wykonania zgodnie z warunkami wskazanymi w SOPZ.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 5. Kryterium wyboru Wykonawcy: 100 % – cena
 6. O realizację zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystyki.
 7. O realizację zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi (przynajmniej jedna z nich powinna być zorganizowana poza granicami Polski) o wartości min. 100 000, 00 PLN brutto każda, polegające na organizacji i obsłudze imprez takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty dla co najmniej 30 osób każda. Wykaz wykonanych usług powinien być przedstawiony na formularzu załącznika nr 1 do oferty.
 8. Z tytułu złożenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru wykonawcy.
 10. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Warunki wskazane w ww. dokumentach nie podlegają negocjacjom.
 11. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
 12. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 530 03 24.

 

Powered by WPeMatico