Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w zakresie zadań: edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej.

Cele

Głównym celem programu pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020 jest wzrost poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, w tym zakresie:

 1. opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji;
 2. edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu;
 3. profilaktyka depresji w wybranych grupach o podwyższonym ryzyku zachorowania.

 

Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020 w zakresie zadań:

 1. Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu;
 2. Profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. oferta musi dotyczyć obu ww. punktów. Oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.

Wyłoniony realizator zobowiązany zostanie do wykonania następujących czynności:

 1. w roku 2017:
  1. opracowania (przygotowania) kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do całej populacji polskiej zgodnie z rekomendacjami określonymi w zadaniu Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji”. Rekomendacje zostaną udostępnione na pisemny wniosek oferenta (prosimy
   o skierowanie prośby na adres mailowy:
   dep-pz@mz.gov.pl).
  2. przygotowanie oprawy graficznej, wydruk i dystrybucja wśród wskazanych realizatorów programu (do wszystkich jednostek POZ, oddziałów szpitalnych ginekologiczno-położniczych oraz geriatrycznych a także do wszystkich pielęgniarek szkolnych, posiadających umowy zawarte z NFZ – łącznie ok. 10 097 podmiotów) materiałów informacyjnych opracowanych zgodnie z rekomendacjami określonymi w zadaniu Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji”. Rekomendacje zostaną udostępnione na pisemny wniosek oferenta (prosimy o skierowanie prośby na adres mailowy: dep-pz@mz.gov.pl).
 2. w latach 2017 – 2020
  1. bieżącego udostępniania realizatorowi zadania Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania
   i leczenia depresji”
   informacji potrzebnych do monitorowania oraz ewaluacji tej części programu przez realizatora kampanii informacyjno-edukacyjnej.
 3. w latach 2018 – 2020
  1. przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej za pomocą środków masowego przekazu.

 

Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: numer wpisu
  w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2), zawierający w szczególności:
  1. opis działań, jakich podjęcie planowane jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert, na podstawie rekomendacji przygotowanej przez realizatora zadania Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji” (udostępnienie materiałów nastąpi na pisemny wniosek oferenta).
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
  3. szczegółową kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem ofert
   (w zaokrągleniu do pełnych złotych).
 7. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
  1. wykaz kadry, która zapewni prawidłową realizację przedmiotu konkursu ofert (zgodnie z treścią Programu podmioty powinny współpracować z interdyscyplinarną kadrą wyspecjalizowaną w profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego lub zdrowia publicznego), wraz z podpisanymi imieniem i nazwiskiem, oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922) (wykaz ww. osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia natomiast oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7);
  2. informację na temat doświadczenia Oferenta w zakresie: prowadzenia kampanii społecznych, wykonywania badań naukowych lub edukacji zdrowotnej społeczeństwa, złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
  3. Informację na temat współpracy Oferenta z jednostkami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu zdrowia publicznego złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4
 8. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o:
  1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639);
  4. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  5. zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020;
  6. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  7. liczbie stron w ofercie;
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.
 9. Zobowiązanie Oferenta do przyszłego przeniesienia na Ministerstwo Zdrowia całości autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji niniejszego zadania, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i zagranicą na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 8 (jeżeli dotyczy).
 11. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 

Kryteria oceny merytorycznej

 1. Koncepcja opracowania materiałów w ramach grupy tematycznej „Jak zapobiegać depresji?” opracowana na podstawie rekomendacji opracowanych w ramach zadania: Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji” (0-10 pkt).
 2. Koncepcja oprawy graficznej projektu broszury informacyjnej dla opiekunów oraz placówek szkolnych dot. objawów zaburzeń depresyjnych u dzieci opracowana na podstawie rekomendacji opracowanych w ramach zadania: Opracowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji” (0-6 pkt).
 3. Dysponowanie kadrą zapewniającą realizację zadania (0-6 pkt).
 4. Koszt realizacji zadania Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu (0-10 pkt)
 5. Koszt realizacji zadania Profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej (0-10 pkt)
 6. Doświadczenie w edukacji zdrowotnej społeczeństwa lub wykonywaniu badań naukowych (0-1 pkt)
 7. Doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznej (0-1 pkt)
 8. Współpraca z jednostkami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu zdrowia publicznego (0-1 pkt)

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, opisanej – „Konkurs ofert – Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu:
od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje, wyłącznie w zakresie poprawności złożenia oferty z wyłączeniem merytorycznej treści, można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-570 lub 22-63-49-484, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00. Pozostałe informacje będą udzielane zgodnie z pkt. 5 w części: Uwaga.

 

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2014 poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
   a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek,
  o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty:
  dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie łączny koszt kampanii edukacyjnej.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
 12. Załączniki nr 9 do ogłoszenia stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranym w konkursie realizatorem zadań.

Powered by WPeMatico