Ministerstwo Zdrowia działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza nabór partnera do Projektu konkursowego, partnerskiego: nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia, w ramach konkursu
nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektów krajowych aktów prawnych, finansowanego w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór partnera odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu.

 

I. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu aktu prawnego dotyczącego ochrony zdrowia, który zostanie zawarty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów prowadzonym na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Planowany okres realizacji Projektu: do 31 września 2017 r.

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:

 1. wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu aktu prawnego dotyczącego ochrony zdrowia, tzn.: konsultacji publicznych projektu tego aktu prowadzonych zgodnie z Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, spełniających łącznie następujące warunki:

a) przeprowadzonych z zastosowaniem co najmniej 3 różnych aktywnych metod konsultacji, m.in.:

 • ilościowe badania reprezentatywne (ankietowe lub wywiady standaryzowane),
 • wywiady indywidualne lub zogniskowane wywiady grupowe,
 • wysłuchania publiczne,
 • prośby o opinie (w tym wykorzystujące kwestionariusz, konsultacje poprzez strony internetowe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 • bezpośrednie spotkania robocze,
 • moderowane spotkania otwarte (panelowe spotkania publiczne),
 • stałe konferencje,
 • sondaż deliberatywny,
 • panele obywatelskie;

b) obligatoryjnie przeprowadzonych z udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner w projekcie;

c) podsumowanych oceną zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności.

2. działania doradcze dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje społeczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji.

3. badanie ewaluacyjne ex-post.

 

III. Liczba partnerów

W ramach naboru partnerów Minister Zdrowia jako partner wiodący Projektu planuje wybór jednego partnera.

 

IV. Forma prawna partnera

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera będący:

 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)

lub

 • partnerem społecznym w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, tj. reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), branżową lub regionalną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

 

V. Minimalne wymagania wobec partnera

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:

 1. posiada doświadczenie w obszarze objętym wsparciem (tj. realizacji konsultacji społecznych lub realizacji badań społecznych w obszarze ochrony zdrowia) rozumiane jako prowadzenie działalności w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do 2016 roku, w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu. W załączniku należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu;
 2. którego misja/profil działalności zgodna jest z celami partnerstwa;
 3. w zgłoszeniu zawarł informację, że składający zgłoszenie dysponuje potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. II. Potencjał kadrowy oznacza osoby powiązane z partnerem, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu oraz – przede wszystkim – kwalifikacje posiadane przez te osoby. Wykazywane kwalifikacje lub kompetencje powinny pozostawać w oczywistym związku z celami projektu. Jako potencjał kadrowy nie będą brane pod uwagę osoby planowane do zaangażowania w okresie realizacji projektu w oparciu o procedury związane ze zleceniem zadania bądź wykonaniem określonej usługi przez podmiot zewnętrzny;
 4. w zgłoszeniu zawarł informację dotyczącą potencjału organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu;
 5. nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, jak również w rozumieniu zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, str. 6-7;
 6. nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV.

 

VI. Sposób i termin składania zgłoszeń

 1. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 24 lutego 2017 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w zamkniętej kopercie.

 1. Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Zdrowia oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.

 

VII. Miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy złożyć w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub przesłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Dialogu Społecznego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

VIII. Kryteria wyboru partnera

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2017).

L.p. Kryteria wyboru Maksymalna liczba punktów
1 Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa 30 (10+10+10)
1.1 Dotychczasowa działalność kandydata na partnera zgodna z celami partnerstwa (1 rok działania w obszarze związanym z prowadzeniem konsultacji oraz badań społecznych w ochronie zdrowia – 5 pkt, 2 lata – 7 pkt, 3 lata – 10 pkt) 10
1.2 Zgodność misji/profilu działalności kandydata na partnera z celami partnerstwa: propagowanie i konsultowanie nowych rozwiązań prawnych w ochronie zdrowia (punkty będą przyznawane w skali od 0 do 10 pkt, gdzie 0 punktów zostanie przyznane kandydatowi, którego misja/profil w ogóle nie odpowiada celowi partnerstwa, a 10 pkt zostanie przyznane kandydatowi, którego misja/profil jest w pełni zgodna z celami partnerstwa. W pozostałych przypadkach liczba przyznanych punktów podlegać będzie stopniowaniu z uwzględnieniem stopnia zgodności misji/profilu kandydata z celami partnerstwa 10
1.3 Zakres działań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera (do 3 różnych aktywnych metod konsultacji – 5 pkt, powyżej 3 różnych aktywnych metod konsultacji – 10 pkt) 10
2 Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację projektu 20 (10+10)
2.1 Zasoby ludzkie (kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikacje, doświadczenie) (1-5 osób, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane w realizację projektu i posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych – 3 pkt, 6-10 takich osób – 6 pkt, powyżej 10 takich osób – 10 pkt) 10
2.2 Potencjał organizacyjny (kandydat na partnera, którego terenem działalności jest cały kraj – 10 pkt, pozostali kandydaci – 0 pkt)  10
3 Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze 15 (10+5)
3.1 Rodzaje projektów, zakres tematyczny (projekt regionalny spoza działu zdrowie – 1 pkt, projekt ogólnokrajowy spoza działu zdrowie – 2 pkt, projekt regionalny z działu zdrowie – 2 pkt, projekt ogólnokrajowy z działu zdrowie – 4 pkt) 10
3.2 Liczba projektów (1 projekt – 1 pkt) 5
Razem: 65

 

IX. Uwagi

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, który otrzymał największą liczbę punktów oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę punktów, wyboru partnera dokonuje Ministerstwo Zdrowia.
 3. W przypadku unieważnienia naboru Ministerstwo Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Ministerstwo Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 5. Ocenie podlegać będą jedynie zgłoszenia spełniające wymagania określone w pkt V ogłoszenia.
 6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Ministerstwo Zdrowia dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Zawarcie umowy partnerstwa rodzi ewentualne skutki finansowe dopiero po otrzymaniu dofinansowania projektu.
 11. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować:
 • pisemnie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Dialogu Społecznego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

lub

 • mailowo na adres: p.jozwicki@o2.pl z tytułem: Nabór partnera do Projektu konkursowego: nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia

lub

 • telefonicznie: 22 53 00 117.

Powered by WPeMatico